Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
в.о. голови правлiння       Сек Р.П.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.02.2018
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
04737111
4. Місцезнаходження
02092, м. Київ,, вул. Алма-Атинська, 37
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 568-88-14 (044) 568-79-52
6. Електронна поштова адреса
ks@mppzt.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці http://mppzt.com.ua/documents/dokuments_mppzt/%D0%A1%D0%97_%D0%86%D0%86%D0%86_kv.pdf в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Примітки:

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) Серiя А 01 № 400140
3. Дата проведення державної реєстрації 16.06.1992
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 141702090
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 49.20 вантажний залiзничний транспорт,
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку 30046
3) поточний рахунок 260053011067
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом 548933 06.07.2017 Мiнiстерство iнфраструктури України Необмежена
Опис Мiнiстерство iнфраструктури України
Господарська дiяльнiсть з будiвництва об’єктiв, що за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об‘єктiв з середнiми та значними наслiдками 49-Л 25.10.2017 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України Необмежена
Опис Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада В.о. голови правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сек Руслан Петрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1976
5. Освіта Нацiональний технiчний унiверситет «Київський полiтехнiчний iнститут», iнженер-енергетик; ОЧУ ЦДО «Сити Бизнес Скул», менеджер, спецiалiзацiя – Управлiння логiстикою
6. Стаж роботи (років) 14
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Фiлiя «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залiзниця»
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 81-О вiд 02.08.2017 року покладено виконання обов'язкiв голови правлiння ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ" на Cека Руслана Петровича з 03 серпня 2017 року на перiод до прийняття вiдповiдного рiшення Вищим органом Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада заступник голови правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Усенко Дмитро Вiкторович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1973
5. Освіта Вища, Нацiональна металургiйна академiя України, у 1995 роцi («Металургiйне обладнання», iнженер-механiк); Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, у 2006 роцi («Менеджмент органiзацiй», магiстр управлiння бiзнесом)
6. Стаж роботи (років) 22
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор комерцiйний ТОВ НВП «Вiртус Р.Т.К.»
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) "Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту" затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Усенка Дмитра Вiкторовича, заступника голови правлiння з комерцiйних питань, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства заступником голови правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.
1. Посада заступник голови правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Юришев Павло Леонiдович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1971
5. Освіта Вища, Харкiвський державний педагогiчний унiверситет iменi Г.С. Сковороди, у 1996 роцi (“Iсторiя”, учитель iсторiї, суспiльствознавства та права)
6. Стаж роботи (років) 29
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Радник президента громадської органiзацiї Всеукраїнської Федерацiї Гольфу
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) "Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту" затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Юришева Павла Леонiдовича, заступника голови правлiння з питань безпеки, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства заступником голови правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.
1. Посада член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Якимовський Олег Леонтiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1964
5. Освіта Вища, Харкiвський державна академiя залiзничного транспорту,у 1996 роцi (“Локомотиви”, iнженер-механiк)
6. Стаж роботи (років) 30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Перший заступник начальника Департаменту локомотивного господарства ПАТ «Укрзалiзниця»
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) "Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту" затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Якимовського Олега Леонтiйовича, головного iнженера, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.
1. Посада член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лебедєва Ольга Сергiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1984
5. Освіта Вища, Нацiональний технiчний унiверситет України «Київський полiтехнiчний iнститут», у 2007 роцi («Прикладна математика», магiстр прикладної математики)
6. Стаж роботи (років) 13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник фiнансового директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТК – Логiстик»
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) "Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту" затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Лебедєву Ольгу Сергiївну, директора фiнансового, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.
1. Посада член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Жуковський Олександр Юрiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1989
5. Освіта Вища, Державний унiверситет телекомунiкацiй (“Управлiння iнформацiйною безпекою”, професiонал iз органiзацiї iнформацiйної безпеки)
6. Стаж роботи (років) 5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний фахiвець вiддiлу по обладнанню та обслуговування технiчних засобiв охорони вiдеонагляду та технiчної укрiпленостi
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) "Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту" затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Жуковського Олександра Юрiйовича, радника голови правлiння, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.
1. Посада член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мазуренко Олександр Васильович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1968
5. Освіта Вища, Торезький гiрничий технiкум iм. О.Ф. Засядько («Гiрнича електромеханiка», технiк-електромеханiк)
6. Стаж роботи (років) 28
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав В.о. начальника Київ-Днiпровського виробничого пiдроздiлу ПрАТ «Київ-Днiпровське МППЗТ»
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) "Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту" затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Мазуренка Олександра Васильовича, в.о. директора Київ-Петрiвської фiлiї Товариства, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.
1. Посада Голова наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Жукова Галина Валерiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1984
5. Освіта Державний економiко-технологiчний унiверситет транспорту
6. Стаж роботи (років) 5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав МТЗУ, головний спецiалiст вiддiлу розвитку iнфраструктури Департаменту залiзничного транспорту
8. Опис Вiдповiдно до листа Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 05.11.2012 року протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та ФДМУ №202 вiд 18.10.2012 року затверджено змiни до персонального складу Спостережної ради ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ" Безстроково введено до складу голову Спостережної ради Товариства - Жукову Галину Валерiївну. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає
1. Посада Член наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Калiнiченко Вiкторiя Юрiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1990
5. Освіта Нацiональна академiя внутрiшнiх справ України, "Правознавство"
6. Стаж роботи (років) 3
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Провiдний юристконсульт вiддiлу договiрної роботи ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", корпоративний секретар ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ".
8. Опис Протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн введено до складу Наглядової ради ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ" Калiнiченко В.Ю. - корпоративного секретаря ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає
1. Посада Член наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сачiвко Андрiй Iванович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1964
5. Освіта Київський нацiональний економiчний унiверситет, фiнанси та кредит
6. Стаж роботи (років) 30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор Департаменту стратегiї корпоративного управлiння Фонду державного майна України, начальник управлiння Фонду державного майна України, начальник управлiння корпоративними правами держави Фонду державного майна України, начальник управлiння фiнансового, майнового контролю та облiку корпоративних прав держави Департаменту корпоротивного управлiння Фонду державного майна України, заступник директораДепартаменту договiрного менеджменту, мiждержавних майнових та корпоративних вiдносин Фонду майна України
8. Опис Протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн введено до складу Наглядової ради ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ" Сачiвка А.I. - заступника директора Департаменту Фонду державного майна України. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
1. Посада Член наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тимченко Богдан Вiкторович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1974
5. Освіта Харкiвська державна академiя залiзничного транспорту, Вагони
6. Стаж роботи (років) 26
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу з пiдготовки обєктiв спортивної та дорожньо-транспортної iнфраструктури управлiння з органiзацiї пiдготовки iнфраструктурних обєктiв турнiру Головного управлiння з питань пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї).
8. Опис Протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн ведено до складу Наглядової ради ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ" Тимченка Б.В. - заступника директора Департаменту транспортної iнфраструктури виконавчого органу Київської мiської ради - начальника управлiння розвитку транспортної iнфраструктури. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
1. Посада Член наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кацiон Юрiй Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1978
5. Освіта Київський нацiональний економiчний унiверситет, фiнанси та кредит
6. Стаж роботи (років) 13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник директора департаменту корпоративного бiзнесу АТ "Ощадбанк"
8. Опис Протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн введено до складу Наглядової ради ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ" Кацiона Ю.М. - заступника директора департаменту корпоративного бузнесу АТ "Ощадбанк". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає
1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Савiнних Сергiй Анатолiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1972
5. Освіта Харкiвська державна академiя залiзничного транспорту, iнженер-механiк; Львiвська комерцiйна академiя, економiст
6. Стаж роботи (років) 16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Мiнiстерство iнфраструктури України. Департамент залiзничного транспорту Заступник директора –начальник вiддiлу. Державна адмiнiстрацiя залiзничного транспорту «Укрзалiзниця», заступник начальника управлiння економiчного прогнозування Головного фiнансово-економiчного управлiння
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 25.05.2016 № 188 (вхiдний № 605 вiд 27.05.2016) внесено змiни до персонального складу Ревiзiйної комiсi ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ". Введено до складу Ревезiйної комiсiї заступника директора Департаменту державної полiтики в галузi залiзничного транспорту - начальника вiддiлу розвитку залiзничних перевезень, логiстики та взаємодiї з учасниками ринку Мiнiнфраструктури Савiних Сергiя Анатолiйовича строком на 5 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельник Сергiй Вiкторович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1981
5. Освіта Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiальнiсть облiк та аудит
6. Стаж роботи (років) 5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Пiвнiчний офiс Держаудитслужби, головний державний фiнансовий iнспектор
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 19.07.2017 року № 247 (вхiдний №149/1/17 вiд 21.07.2017) внесено змiни до персонального складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ". Веденно до складу Ревiзiйної комiсiї головного державного фiнансового iнспектора вiддiлу взаємодiї з правоохороними органами Пiвнiчного офiсу Держаудитслужбиi Мельника Сергiя Вiкторовича строком на 5 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Алоянц Степан Олексiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1969
5. Освіта Київський iнститут народного господарства
6. Стаж роботи (років) 25
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ДПI в Шевченкiвському районi м. Київ
8. Опис Алоянца С.О. - головного державного ревiзора-iнспектора вiддiлу податкового супроводження пiдприємств звязку Офiсу великих платникiв податкiв, призначено членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ" наказом Мiнiстерства iнфраструктури України. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
1. Посада Член ревiзвйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Серьогiна Iрина Степанiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1972
5. Освіта Львiвський Нацiональний унiверситет iм. I. Франка, економiчний факультет
6. Стаж роботи (років) 27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Київський рейкозварювальний поїзд ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця», в.о. головного бухгалтера
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 31.10.2016 року № 373 "Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту", Серьогiну I.С. - головного спецiалiста вiддiлу економiчного аналiзу та оплати працi Управлiння економiчного розвитку та фiнансiв Мiнiстерства iнфраструктури України, призначено членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бiгунець Дмитро Васильович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1992
5. Освіта Нацiональний юридичний унiверситет iменi Ярослава Мудрого, «Правознавство»
6. Стаж роботи (років) 2
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Рiвненськiй областi, слiдчий
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 31.10.2016 року № 373 "Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту", Бiгунця Д.В - Головного спецiалiста Управлiння з питань запобiгання корупцiї, внутрiшнiх розсiдувань та державного фiнансового монiторiнгу, призначено членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X X X
Зобов'язання за цінними паперами X X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
Податкові зобов'язання X 10091 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 94059 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 104150 X X
Опис: Iншi зобов'язання: - за товари, роботи, послуги - 25945; - за розрахунками зi страхування - 4465; - за розрахунками з оплати працi - 8017; - за одержаними авансами - 20531; - за поточними забезпеченнями - 23756; - за iншими поточними зобов'язаннями - 11345.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту" за ЄДРПОУ 04737111
Територія за КОАТУУ 8036600000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.20
Середня кількість працівників 2107
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Алма-Атинська,37, м. Київ, 02092
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 5204 5113
первісна вартість 1001 10259 10260
накопичена амортизація 1002 5055 5147
Незавершені капітальні інвестиції 1005 7065 11966
Основні засоби: 1010 219880 219256
первісна вартість 1011 967606 970618
знос 1012 747726 751362
Інвестиційна нерухомість: 1015 451 434
первісна вартість 1016 956 805
знос 1017 505 371
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 145 308
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 232745 237077
II. Оборотні активи
Запаси 1100 58391 64179
Виробничі запаси 1101 58391 64179
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1014 1245
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

30344

37603

з бюджетом 1135 832 461
у тому числі з податку на прибуток 1136 340 8
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4385 4936
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 2979 2474
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167 2979 2474
Витрати майбутніх періодів 1170 403 404
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 5014 4329
Усього за розділом II 1195 103362 115631
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 336107 352708

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 141702 141702
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405 52471 52471
Додатковий капітал 1410 31265 31269
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 6107 6540
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8298 16511
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 239843 248493
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 65 65
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525 35
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 65 65
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615 29885 25945
за розрахунками з бюджетом 1620 6418 10091
за у тому числі з податку на прибуток 1621 3257
за розрахунками зі страхування 1625 4165 4464
за розрахунками з оплати праці 1630 8464 8017
за одержаними авансами 1635 24569 20531
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 13030 23756
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 9668 11345
Усього за розділом IІІ 1695 96199 104150
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 336107 352708

Примітки
Керівник Сек Руслан Петрович
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту" за ЄДРПОУ 04737111
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2018 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 137180 98893
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 114438 ) ( 84966 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
 прибуток

2090

22742

13927
 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 973 1384
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 8379 ) ( 7216 )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( 2650 ) ( 2132 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

12686

5963
 збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240 10 3
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

12696

5966
 збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 4050 1167
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

8646

4799
 збиток 2355 ( ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 8646 4799

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 50738 32665
Витрати на оплату праці 2505 46198 37367
Відрахування на соціальні заходи 2510 10161 8139
Амортизація 2515 3604 3323
Інші операційні витрати 2520 14765 12704
Разом 2550 125466 94198

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 141702090 141702090
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 141702090 141702090
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.06102 0.03387
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.06102 0.03387
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки
Керівник Сек Руслан Петрович
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту" за ЄДРПОУ 04737111
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000


783
Повернення податків і зборів 3005 3
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 15
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 185440 129588
Надходження від повернення авансів 3020 568 24
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 12 30
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 6 8
Надходження від операційної оренди 3040 478 195
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 1094 1129
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 93206 )

( 38768 )
Праці 3105 ( 38202 ) ( 31332 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 10442 ) ( 9321 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 28087 ) ( 24005 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 461 ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 13861 ) ( 11201 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 13765 ) ( 12804 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 13053 ) ( 19339 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( 90 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 1679 ) ( 3725 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2932 5192
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( 690 ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( 2698 ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 3388
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305 1 7
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( 50 ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -49 7
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -505 5199
Залишок коштів на початок року 3405 2979 323
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 2474 5522

Примітки
Керівник Сек Р.П.
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту" за ЄДРПОУ 04737111
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту" за ЄДРПОУ 04737111
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 141702 52471 31265 6107 9269 240814
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010 971 971
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 141702 52471 31265 6107 8298 239843
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 8646 8646
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 433 433
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290 4 4
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 4 433 8213 8650
Залишок на кінець року 4300 141702 52471 31269 6540 16511 248493

Примітки
Керівник Сек Р.П.
Головний бухгалтер