Титульний аркуш

 

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 802

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

виконуючий обов'язки голови правл?ння

 

 

 

Сек Руслан Петрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04737111

4. Місцезнаходження: 02092, Україна, Київська обл., Київ,  вул. Алма-Атинська, 37.

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 568 88 14, (044) 568 79 52

6. Адреса електронної пошти: ks@mppzt.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): 31.12.2018,

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://mppzt.com.ua/info/the-especial-information

06.05.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

X

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції емітента

 

9. Опис бізнесу

 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

 

2) інформація про розвиток емітента

 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

 

4) звіт про корпоративне управління

 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

 

- інформація про наглядову раду

 

- інформація про виконавчий орган

 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

 

- повноваження посадових осіб емітента

 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

 


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            А 01 № 400140

3. Дата проведення державної реєстрації

            16.06.1992

4. Територія (область)

            Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            141702090

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            100

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

           

8. Середня кількість працівників (осіб)

            2023

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            49.20 - Вантажний залiзничний транспорт

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"

2) МФО банку

            320478

3) Поточний рахунок

            26005924430720

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

           

5) МФО банку

           

6) Поточний рахунок

           

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)

1

2

3

4

5

Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом

548933

06.07.2017

Мiнiстерство iнфраструктури України

 

Опис

Не потребує продовження термiну дiї.

Господарська дiяльнiсть з будiвництва об'єктiв, що за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об'єктiв з середнiми та значними наслiдками

49-Л

25.10.2017

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

 

Опис

Не потребує продовження термiну дiї.

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

1) Найменування

            Барська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, територiя Цукрового заводу, 40

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Бердянська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 71116, Запорізька обл., Бердянський р-н, м. Бердянська, вул. Космонавтiв, 8А

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Бродецька фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 22115, Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Бродецьке, вул. Робiтнича, 66

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Енергодарська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 71503, Запорізька обл., Енергодарський р-н, м. Енергодар, вул. Промислова, 98 а

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Житомирська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 10001, Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Житомир, вул. Промислова, 22а

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Зеленодольська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 53860, Дніпропетровська обл., Апостолiвський р-н, м. Зеленодольськ, вул. Зелене Поле, 1

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Iзмаїльська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 68600, Одеська обл., Iзмаїлський р-н, м. Iзмаїл, Нахiмова, 300

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Кам'янець-Подiльська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 32300, Хмельницька обл., Кам'янець-Подiльський р-н, м. Кам'янець-Подiльський, вул. Ценського , 3а

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Київ-Петрiвська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 04655, Київська обл., ---- р-н, м. Київ, вул. Куренiвська, 8

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Київ-Московська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 01013, Київська обл., Голосiївський р-н, м. Київ, вул. Будiндустрiї 7-в

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Кiровоградська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 25014, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, м. Кiровоград, пр-т Промисловий, 6

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Костянтинiвська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 85114, Донецька обл., --- р-н, м.  Костянтинiвка, вул. Олекси Тихого, 238

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Котовська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 66308, Одеська обл., --- р-н, м. Подiльськ, провулок Довженка, 17

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Лубенська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 37500, Полтавська обл., --- р-н, м. Лубни, вул. Метеорологiчна, 39;

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Миронiвська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 84791, Донецька обл., --- р-н, смт. Миронiвський, вул. Заводська, 34

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Новокаховська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 74900, Херсонська обл., --- р-н, м. Нова Каховка, улица Французська (П.Комуны) 1к.

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Одеська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 65006, Одеська обл., --- р-н, м. Одеса, 3-й Вапняний пров., 4-а

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Ольшанська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 54028, Миколаївська обл., р-н Ингульский р-н, м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 4-а

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Полтавська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 36014, Полтавська обл., --- р-н, м. Полтава, вул. Харчовикiв, 19 а

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Прилуцька фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 17500, Чернігівська обл., Прилуцький р-н р-н, м. Прилуки, вул. Дружби народiв, 6

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Сумська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 40022, Сумська обл., --- р-н, м. Суми, провулок 3-й Заводський,8

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Трипiльська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 08720, Київська обл., Обухiвський р-н, м. Українка, вул. Промислова, 3.

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Харкiвська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 61036, Харківська обл., --- р-н, м. Харкiв, вул. Переїздна 30

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Херсонська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 73008, Херсонська обл., --- р-н, м. Херсон, Бериславське шосе, 1

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Черкаська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 18008, Черкаська обл., --- р-н, м. Черкаси, вул. Сурикова, 14 а

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Київ-Днiпровський виробничий пiдроздiл

2) Місцезнаходження

            Україна, 02092, Київська обл., --- р-н, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 37

3) Опис

           

 

1) Найменування

            Тернопiльська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 46001, Тернопільська обл., Тернопiльський р р-н, м. Острiв, вул. Промислова Бiчна 3 Б

3) Опис

           

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Мiнiстерство iнфраструктури України

Вiдповiдно до Статуту ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ"  Вищим органом Товариства є Держава в особi Мiнiстерства iнфраструктури України, як єдиний акцiонер, який виконує повноваження загальних зборiв акцiонерiв.

не визначений

Наглядова Рада

 Наглядова рада: є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу (Правлiння). Метою дiяльностi Наглядової (Спостережної ради) є представництво iнтересiв i захист прав Вищого органу Товариства, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розроблення стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства.

Голова наглядової ради - Жукова Галина Валерiївна

член наглядової ради - Калiнiченко Вiкторiя Юрiївна

член наглядової ради - Сачiвко Андрiй Iванович

член наглядової ради - Тимченко Богдан Вiкторович

член наглядової ради - Кацiон Юрiй Миколайович

Ревiзiйна Комiсiя

 Ревiзiйна комiсiя: є органом, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.

Голова ревiзiйної комiсiї - Савiнних Сергiй Анатолiйович

член ревiзiйної комiсiї - Мельник Сергiй Вiкторович

член ревiзiйної комiсiї - Алоянц Степан Олексiйович

член ревiзiйної комiсiї - Серьогiна Iрина Степанiвна

член ревiзiйної комiсiї - Бiгунець Дмитро Васильович

 

Виконавчий орган (Правлiння)

Правлiння Товариства: є виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння пiдзвiтне Вищому органу Товариства та Наглядовiй радi. Голову правлiння призначає (звiльняє) та/або укладає (розриває) з ним контракт Мiнiстерство iнфраструктури України як Вищий орган Товариства. Правлiння дiє на пiдставi Статуту та Положення про правлiння приватного акцiонерного товариства

виконуючий обов'язки голови Правлiння - Сек Руслан Петрович

заступник голови правлiння - Усенко Дмитро Вiкторович

заступник голови правлiння - Юришев Павло Леонiдович

член правлiння - Жуковський Олександр Юрiйович

член правлiння - Якимовський Олег Леонтiйович

член правлiння - Лебедєва Ольга Сергiївна

член правлiння - Мазуренко Олександр Васильович

 

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Мiнiстерство iнфраструктури України

            37472062

01135, Україна, Київська обл., --- р-н, Київ, проспект Перемоги, 14,

100

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

Усього

100

 


XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26.07.2010

584/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000080451

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1

141 702 090

141 702 090

100

Опис

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй Товариства за звiтний перiод (300) - 141702090 шт

 


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

19 897

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

138 433

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

158 330

X

X

Опис

Iншi зобов'язання: - за товари, роботи, послуги - 47 607;  - за розрахунками з оплати працi - 11 884; - за одержаними авансами - 31 005; - за поточними забезпеченнями -37 527; - за iншими поточними зобов'язаннями - 10 410.

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Нацiональний депозитарiй України

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107, Україна, Київська обл., Київ, вул. Тропiнiна, 7-г.

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

735

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.04.2013

Міжміський код та телефон

0445910437

Факс

0445910437

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

Депозитарiєм Товариства є Публiчне акцiонерне товаритсво

"Нацiональний депозитарiй України", код ЄДРПОУ: 30370711

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

 АБ "УКРГАЗБАНК"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

23697280

Місцезнаходження

02152, Україна, Київська обл., Київ, вул. Миколайчука, 1А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

---

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НАцiональний банк України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

0442911206

Факс

 

Вид діяльності

Банкiвська дiяльнiсть

Опис

Рахунок вiдкрито у нацiональнiй валютi України

 


 

КОДИ

 

Дата

31.12.2018

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту"

за ЄДРПОУ

04737111

Територія

м.Київ, Днiпровський р-н

за КОАТУУ

8036600000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Вантажний залізничний транспорт

за КВЕД

49.20

Середня кількість працівників: 2023

Адреса, телефон: 02092 Київ, вул. Алма-Атинська, 37., (044) 568 88 14

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Консолідований баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 p.

Форма №1-к

 

Код за ДКУД

1801007

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

5 205

4 866

    первісна вартість

1001

10 260

10 258

    накопичена амортизація

1002

( 5 055 )

( 5 392 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

7 137

19 546

Основні засоби

1010

219 240

269 936

    первісна вартість

1011

966 844

1 033 978

    знос

1012

( 747 604 )

( 764 042 )

Інвестиційна нерухомість

1015

451

353

    первісна вартість

1016

956

790

    знос

1017

( 505 )

( 437 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

145

294

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Гудвіл при консолідації

1055

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

232 178

294 995

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

58 278

74 838

Виробничі запаси

1101

58 278

74 838

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1 014

2 314

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

30 387

28 240

    з бюджетом

1135

827

325

    у тому числі з податку на прибуток

1136

340

6

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

7 275

9 251

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

2 979

2 890

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

2 979

2 890

Витрати майбутніх періодів

1170

403

420

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

4 913

8 890

Усього за розділом II

1195

106 076

127 168

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

338 254

422 163

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

141 702

141 702

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

52 471

52 471

Додатковий капітал

1410

31 265

42 793

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

6 107

7 998

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

10 579

18 804

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Неконтрольована частка

1490

0

0

Усього за розділом I

1495

242 124

263 768

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

65

65

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

65

65

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

29 938

47 607

    розрахунками з бюджетом

1620

6 336

14 459

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

3 943

    розрахунками зі страхування

1625

4 165

5 438

    розрахунками з оплати праці

1630

8 464

11 884

    одержаними авансами

1635

24 574

31 005

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

12 930

37 527

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

9 658

10 410

Усього за розділом IІІ

1695

96 065

158 330

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

338 254

422 163

Примітки: Складено за Положенням (стандартами) бухгалтерського облiку

 

Керівник                                             Сек Руслан Петрович

 

Головний бухгалтер                            Редченко Валентина Юрiївна


 

КОДИ

 

Дата

 

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту"

за ЄДРПОУ

04737111

 

Консолідований звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

Форма №2-к

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801008

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

648 820

441 832

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 549 638 )

( 386 622 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

99 182

55 210

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

10 074

9 418

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 41 827 )

( 26 355 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 16 429 )

( 10 892 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

51 000

27 381

    збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

89

34

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

51 089

27 415

    збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

13 266

4 879

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

37 823

22 536

    збиток

2355

( 0 )

( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

37 823

22 536

Чистий прибуток (збиток), що належить:

    власникам материнської компанії

2470

0

0

    неконтрольованій частці

2475

0

0

Сукупний дохід, що належить:

    власникам материнської компанії

2480

0

0

    неконтрольованій частці

2485

0

0

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

247 564

159 346

Витрати на оплату праці

2505

222 248

162 712

Відрахування на соціальні заходи

2510

47 677

34 801

Амортизація

2515

17 239

13 321

Інші операційні витрати

2520

73 082

53 251

Разом

2550

607 810

423 431

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

141 702 090

141 702 090

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

141 702 090

141 702 090

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,266920

0,159040

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,266920

0,159040

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

Примітки: вiдсутнi

 

Керівник                                             Сек Руслан Петрович

 

Головний бухгалтер                            Редченко Валентина Юрiївна


 

КОДИ

 

Дата

 

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту"

за ЄДРПОУ

04737111

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3-к

 

Код за ДКУД

1801009

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

1 383

Повернення податків і зборів

3005

317

122

 у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

87

90

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

870 087

589 570

Надходження від повернення авансів

3020

1 403

516

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

14

99

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

14

16

Надходження від операційної оренди

3040

1 670

398

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

11 180

6 453

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 312 189 )

( 219 475 )

Праці

3105

( 172 797 )

( 132 099 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 48 889 )

( 36 521 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 140 994 )

( 115 614 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток

3116

( 9 299 )

( 242 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість

3117

( 65 335 )

( 62 656 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів

3118

( 66 360 )

( 52 716 )

Витрачання нk