Титульний аркуш

 

29.07.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 803-дв

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

виконуючий обов'язки голови правлiння

 

 

 

Сек Руслан Петрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів

за 2 квартал 2019 року

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04737111

4. Місцезнаходження: 02092, Київська обл., Київ, вул. Алма-Атинська, 37.

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 568 88 14, (044) 568 79 52

6. Адреса електронної пошти: mppzt@mppzt.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://mppzt.com.ua/info/the-especial-information

30.07.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

X

3. Інформація про посадових осіб емітента

X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

5. Відомості про цінні папери емітента:

 

    1) інформація про випуски акцій емітента

X

    2) інформація про облігації емітента

 

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

    4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах

 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

8. Інформація про вчинення значних правочинів

 

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

12. Інформація про конвертацію цінних паперів

 

13. Інформація про заміну управителя

 

14. Інформація про керуючого іпотекою

 

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

 

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

 

17. Інформація про іпотечне покриття:

 

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

 

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

 

24. Проміжний звіт керівництва

 

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:

ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ" не належить до будь-яких об"єднань, пiдприємств. Участi у створеннi юридичних осiб Товариство не приймало.  Акцiї, облiгацiї, похiднi цiннi папери Товариством не випускались.  Посада корпоративного секретаря вiдсутня. ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗт" не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту"

2. Дата проведення державної реєстрації

            16.06.1992

3. Територія (область)

            Київська обл.

4. Статутний капітал (грн)

            141702090

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            100

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

           

7. Середня кількість працівників (осіб)

            2027

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

              49.20 - Вантажний залiзничний транспорт

9. Органи управління підприємства

            Вищий орган Товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України; Нагладова рада; Ревiзiйна комiсiя; Правлiння.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа

Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа

Мiнiстерство iнфраструктури України

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 14.

37472062

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

            0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" Лiвобережне вiддiлення №53

2) МФО банку

            320478

3) поточний рахунок

            26005924430720

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

           

5) МФО банку

           

6) поточний рахунок

           

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії

Дата видачі

Державний орган, що видав ліцензію

Дата закінчення дії ліцензії

1

2

3

4

5

Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом

548933

06.07.2017

Мiнiстерство iнфраструктури України

 

Опис

Не потребує подовження термiну дiї.

Господарська дiяльнiсть з будiвництва об'єктiв, що за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об'єктiв з середнiми та значними наслiдками

49-Л

25.10.2017

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

 

Опис

Не потребує подовження термiну дiї.

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

            виконуючий обов'язки голови правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Сек Руслан Петрович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4. Рік народження

            1976

5. Освіта

            Нацiональний технiчний унiверситет <Київський полiтехнiчний iнститут>, iнженер-енергетик; ОЧУ ЦДО <Сити Бизнес Скул>, менеджер, спецiалiзацiя - Управлiння логiстикою

6. Стаж роботи (років)

            16

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

             Фiлiя "Центр забезпечення виробництва" АТ "Українська залiзниця", 40081347, Заступник начальника фiлiї

8. Опис

            Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 81-О вiд 02.08.2017 року покладено виконання обов'язкiв голови правлiння ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ" на Cека Руслана Петровича з 03 серпня 2017 року на перiод до прийняття вiдповiдного рiшення Вищим органом Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.

 

1. Посада

            заступник голови правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Усенко Дмитро Вiкторович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4. Рік народження

            1973

5. Освіта

            Нацiональна металургiйна академiя України, у 1995 роцi;  Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, у 2006 роцi

6. Стаж роботи (років)

            23

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ НВП "Вiртус Р.Т.К.", 32350770, Директор комерцiйний

8. Опис

            Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) "Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту" затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Усенка Дмитра Вiкторовича, заступника голови правлiння з комерцiйних питань, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства заступником голови правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.

 

1. Посада

            заступник голови правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Юришев Павло Леонiдович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4. Рік народження

            1971

5. Освіта

             Харкiвський державний педагогiчний унiверситет iменi Г.С. Сковороди, у 1996 роцi

6. Стаж роботи (років)

            30

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Всеукраїнська Федерацiя Гольфу, 21666660, Радник президента громадської органiзацiї

8. Опис

            Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) "Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту" затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Юришева Павла Леонiдовича, заступника голови правлiння з питань безпеки, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства заступником голови правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.

 

1. Посада

            член правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Жуковський Олександр Юрiйович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4. Рік народження

            1989

5. Освіта

            Державний унiверситет телекомунiкацiй "Управлiння iнформацiйною безпекою"

6. Стаж роботи (років)

            6

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Фонд державного майна, 00032945, Головний фахiвець вiддiлу по обладнанню та обслуговування технiчних засобiв охорони вiдеонагляду та технiчної укрiпленостi.

8. Опис

            Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) "Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту" затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Жуковського Олександра Юрiйовича, радника голови правлiння, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.

 

1. Посада

            член правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Якимовський Олег Леонтiйович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4. Рік народження

            1964

5. Освіта

            Харкiвський державна академiя залiзничного транспорту, у 1996 роцi

6. Стаж роботи (років)

            31

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

             АТ "Укрзалiзниця", 40075815, Перший заступник начальника Департаменту локомотивного господарства

8. Опис

            Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) "Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту" затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Якимовського Олега Леонтiйовича, головного iнженера, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.

 

1. Посада

            член правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Лебедєва Ольга Сергiївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4. Рік народження

            1984

5. Освіта

            Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут", у 2007 роцi ("Прикладна математика", магiстр прикладної математики)

6. Стаж роботи (років)

            14

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ "ТК - Логiстик", 34846461, Заступник фiнансового директора

8. Опис

            Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) "Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту" затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Лебедєву Ольгу Сергiївну, директора фiнансового, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.

 

1. Посада

            член правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Мазуренко Олександр Васильович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4. Рік народження

            1968

5. Освіта

            Торезький гiрничий технiкум iм. О.Ф. Засядько ("Гiрнича електромеханiка", технiк-електромеханiк)

6. Стаж роботи (років)

            29

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

              ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", 04737111, В.о. начальника Київ-Днiпровського виробничого пiдроздiлу

8. Опис

             Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) "Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту" затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Мазуренка Олександра Васильовича, в.о. директора Київ-Петрiвської фiлiї Товариства, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток від користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (усього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

18603

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

148569

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

167172

X

X

Опис

           

 

Iншi зобов'язання: - за товари, роботи, послуги - 32 810;  - за розрахунками з оплати працi - 11 675; - за одержаними авансами - 26 495; - за поточними забезпеченнями - 70 607; - за iншими поточними зобов'язаннями - 6 982

 

 


VII. Відомості про цінні папери емітента

 

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26.07.2010

584/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000080451

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1

141702090

141702090

100

Опис

Середня кiлькiсть простих акцiй Товариства за звiтний перiод - 141702090 шт.

  

КОДИ

 

Дата

01.07.2019

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту"

за ЄДРПОУ

04737111

Територія

м.Київ, Днiпровський р-н

за КОАТУУ

8036600000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Вантажний залізничний транспорт

за КВЕД

49.20

Середня кількість працівників: 2027

Адреса, телефон: 02092 Київ, вул. Алма-Атинська, 37., (044) 568 88 14

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Консолідований баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 30.06.2019 p.

Форма №1-к

 

Код за ДКУД

1801007

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

4 866

4 928

    первісна вартість

1001

10 258

10 441

    накопичена амортизація

1002

( 5 392 )

( 5 513 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

19 546

30 306

Основні засоби

1010

269 953

283 332

    первісна вартість

1011

1 033 978

1 058 218

    знос

1012

( 764 025 )

( 774 886 )

Інвестиційна нерухомість

1015

353

348

    первісна вартість

1016

790

790

    знос

1017

( 437 )

( 442 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

294

250

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Гудвіл при консолідації

1055

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

295 012

319 164

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

74 858

80 249

Виробничі запаси

1101

74 858

80 249

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

2 315

4 423

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

28 571

10 283

    з бюджетом

1135

325

282

    у тому числі з податку на прибуток

1136

6

6

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

9 251

6 151

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

2 890

5 042

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

2 890

5 042

Витрати майбутніх періодів

1170

420

383

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

8 904

7 195

Усього за розділом II

1195

127 534

113 998

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

422 546

433 162

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

141 702

141 702

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

52 471

52 471

Додатковий капітал

1410

42 793

54 646

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

7 998

9 055

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

18 712

8 051

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Неконтрольована частка

1490

0

0

Усього за розділом I

1495

263 676

265 925

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

65

65

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

65

65

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

48 080

32 810

    розрахунками з бюджетом

1620

14 461

16 853

    у тому числі з податку на прибуток

1621

3 943

6 519

    розрахунками зі страхування

1625

5 438

1 750

    розрахунками з оплати праці

1630

11 884

11 675

    одержаними авансами

1635

31 005

26 495

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

37 527

70 607

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

10 410

6 982

Усього за розділом IІІ

1695

158 805

167 172

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

422 546

433 162

Примітки: Вiдсутнi

 

Керівник                                             Сек Руслан Петрович

 

Головний бухгалтер                            Редченко Валентина Юрiївна


 

КОДИ

 

Дата

01.07.2019

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту"

за ЄДРПОУ

04737111

 

Консолідований звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2 квартал 2019 року

Форма №2-к

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801008

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

401 476

285 467

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 334 466 )

( 237 640 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

67 010

47 827

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

5 766

3 257

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 31 167 )

( 18 390 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 7 748 )

( 6 227 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

33 861

26 467

    збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

32

17

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 10 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

33 883

26 484

    збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

12 746

7 679

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

21 137

18 805

    збиток

2355

( 0 )

( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

21 137

18 805

Чистий прибуток (збиток), що належить:

    власникам материнської компанії

2470

0

0

    неконтрольованій частці

2475

0

0

Сукупний дохід, що належить:

    власникам материнської компанії

2480

0

0

    неконтрольованій частці

2485

0

0

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

152 024

99 820

Витрати на оплату праці

2505

139 075

103 641

Відрахування на соціальні заходи

2510

30 338

22 426

Амортизація

2515

11 852

7 554

Інші операційні витрати

2520

40 049

28 816

Разом

2550

373 338

262 257

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

141 702 090

141 702 090

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

141 702 090

141 702 090

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,149170

0,132710

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,149170

0,132710

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

Примітки: Вiдсутнi.

 

Керівник                                             Сек Руслан Петрович

 

Головний бухгалтер                            Редченко Валентина Юрiївна
ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації

ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ" не належить до будь-яких об"єднань, пiдприємств. Участi у створеннi юридичних осiб Товариство не приймало.  Акцiї, облiгацiї, похiднi цiннi папери Товариством не випускались.  Посада корпоративного секретаря вiдсутня. ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗт" не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.