Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
В.о. голови правлiння       Скорик О.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.07.2017
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
04737111
4. Місцезнаходження
02092, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 37
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 568-88-14 (044) 568-79-52
6. Електронна поштова адреса
ks@mppzt.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.07.2017
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Примітки:
ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ" участi у створеннi юридичних осiб не приймало. ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ" акцiї не випускались, облiгацiї не купувались, похiднi та iншi цiннi папери не випускались. ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ" не займається переробною, добувною промисловiстю, виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв не складалась. Емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань, за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва не проводилось. Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значиних правочинiв, про надання згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, не приймалося.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) Серiя А 01 № 400140
3. Дата проведення державної реєстрації 16.06.1992
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 141702090
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 2150
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 49.20 -, - -, - -
10. Органи управління підприємства Не вимагається положенням.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку 300465
3) поточний рахунок 260053011067
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті АТ "Райфайзен Банк Аваль"
5) МФО банку 380805
6) поточний рахунок 26004428277
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом 548933 06.07.2017 Мiнiстерство iнфраструктури України Необмежена
Опис Мiнiстерство iнфраструктури України

V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1 2 3 4
20.01.2017 23.01.2017 Чорний Вячеслав Валерiйович (044) 574-18-14 , ks@mppz.com.ua
Опис Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднє мiсце роботи юрисконсульт вiддiлу звернень i претензiй департаменту врегулювання збиткiв та асистансу в ПрАТ "УТСК".

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада В.о. голови правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скорик Олександр Вiталiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК 271656 22.08.1996 К-Святошинським РВГУМВС України в Київськiй обл
4. Рік народження 1972
5. Освіта Харкiвська державна академiя залiзничного транспорту, iнженер-електромеханiк; Українська державна академiя залiзничного транспорту, економiст.
6. Стаж роботи (років) 7
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор Полтавської фiлiї ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ".
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 55-О вiд 18.04.2016 року покладено виконання обов'язкiв голови правлiння ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ" на Скорика Олександра Вiталiйовича з 19 квiтня 2016 року на перiод до прийняття вiдповiдного рiшення Вищим органом Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Карпенко Сергiй Олексiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 780599 17.04.1998 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4. Рік народження 1954
5. Освіта Мелiтопольський iнститут механiзацiї сiльського господрства, iнженер-механiк.
6. Стаж роботи (років) 20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник голови партiї "Народна Влада", Директор МП "Агромашсервiс"
8. Опис Наказом Мiнiнфраструктури вiд 07.04.2015 року № 126 "Про внесення змiн до наказу Мiнiнфраструктури вiд 21.10.2014 року № 521"у зв'язку зi звiльненням деяких членiв Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товаритсва", Статуту, Положення про Виконавчий отрган (Правлiння) ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", введено до складу Правлiння заступника голови Правлiння Карпенка Сергiя Олексiйовича - радника голови Правлiння. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зайончковський Iгор Вiталiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК 165928 19.09.1996 Щорським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4. Рік народження 1972
5. Освіта Бiлоруський державний унiверситет транспорту; Iнститут перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї ХарДАЗТ, "Органiзацiя перевезень та управлiння на залiзничному транспортi", магiстр.
6. Стаж роботи (років) 16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник директора Київ-Московської фiлiї ВАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ".
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 "Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статуту ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", Зайончковського Iгора Вiталiйовича - директора Київ-Московської фiлiї ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", призначено членом Правлiння ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денис Володимир Мирославович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1962
5. Освіта петровський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту, iнженер шляхiв сполучення по управлiнню процесами перевозок на залiзничному транспортi; Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiалiст з економiки пiдприємства.
6. Стаж роботи (років) 27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний iнженер, в.о. заступника голови правлiння ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", Начальник управлiння закупiвельних процедур ДП "Укрзалiзничпостач", заступник голови правлiння ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ".
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року №521 Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статуту ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", Положення про виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ "Київ-Днiпровське" МППЗТ, Дениса В.М.-головного iнженера ПрАТ " "Київ-Днiпровське" МППЗТ, призначено членом Правлiння "Київ-Днiпровське" МППЗТ. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада Член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iванов Сергiй Михайлович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СТ 029697 22.04.2008 Обухiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi
4. Рік народження 1986
5. Освіта Українська державна академiя залiзничного транспорту, "Органiзацiя перевезень та управлiння на залiзничному транспортi" (залiзничний транспорт), iнженер з транспорту (залiзничний транспорт).
6. Стаж роботи (років) 9
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник директора з питань експлуатацiї Трипiльської фiлiї ВАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ".
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 "Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статуту ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", Iванова Сергiя Миколайовича - директора Трипiльської фiлiї ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", призначено членом Правлiння ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Жук Тетяна Миколаївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 730877 22.02.1998 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4. Рік народження 1962
5. Освіта Харкiвський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту, "Бухгалтерський облiк i аналiз господарської дiяльностi", економiст.
6. Стаж роботи (років) 16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник начальника управлiння бухгалтерського облiку та фiнансового регулювання ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", в.о. головного бухгалтера ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ".
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 "Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статуту ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", Жук Тетяну Миколаївну - головного бухгалтера ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", призначено членом Правлiння ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Назаренко Тетяна Миколаївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НК 781422 20.04.2000 Бахмацьким РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4. Рік народження 1983
5. Освіта Українська державна академiя залiзничного транспорту, "Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi", менеджер-економiст.
6. Стаж роботи (років) 12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник планово-економiчного вiддiлу, провiдний економiст ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ".
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 "Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статуту ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", Назаренко Тетяну Миколаївну - начальника управлiння планування фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", призначено членом Правлiння ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Локун Свiтлана Георгiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВМ 524508 14.04.1998 Коростенським МР ВУ МВС України в Житомирськiй областi
4. Рік народження 1962
5. Освіта Харкiвський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту iм. С.М. Кiрова, "Вагонобудування i вагонне господарство", iнженер шляхiв сполучення-механiк.
6. Стаж роботи (років) 8
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник вiддiлу власностi та структурного перетворення ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", провiдний iнженер вiддiлу власностi та структурного перетворення ВАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ".
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 "Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статуту ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", Локун Свiтлану Георгiївну - начальника вiддiлу власностi ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", призначено членом Правлiння ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Войтенко Iгор Васильович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1987
5. Освіта Київський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ "Правознавство" юрист; Державний вищий навчальний заклад "Київський нацiональний економiчний унiвеститет iм. В.Гетьмана" "Фiнанси", магiстр з фiнансiв
6. Стаж роботи (років) 1
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний спецiалiст вiддiлу мiжнародно-правової роботи, головний спецiалiст вiддiлу загально-правової роботи Департаменту правового забезпечення Мiнiнфраструктури України, Помiчник-консультант народного депутата України Болюри А.В., служба в органах внутрiшнiх справ ГУ МВС України.
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 "Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статуту ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", Войтенка I.В.- начальника управлiння правового забезпечення ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", призначено членом Правлiння ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада Член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дзуєнко Володимир Олександрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 938662 25.06.2002 ТУМ Солом'янського РУ ГУМВС України в мiстi Києвi
4. Рік народження 1960
5. Освіта Харкiвський юридичний iнститут iм. Ф.Є.Дзержинського, юрист.
6. Стаж роботи (років) 16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник начальника вiддiлу з питань взаємодiї з правоохоронними органами вiддiлу по профiлактицi правопорушень i злочинiв на залiзничному транспортi, заступник начальника вiддiлу кадрiв, заступник начальника управлiння кадрiв-начальник вiддiлу з органiзацiї роботи з персоналом, начальник управлiння кадрiв Головного управлiння кадрової та соцiальної полiтики "Укрзалiзницi".
8. Опис Наказом Мiнiнфраструктури вiд 07.04.2015 року № 126 "Про внесення змiн до наказу Мiнiнфраструктури вiд 21.10.2014 року № 521"у зв'язку зi звiльненням деяких членiв Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товаритсва", Статуту, Положення про Виконавчий отрган (Правлiння) ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", введено до складу Правлiння члена Правлiння Дзуєнка Володимира Олександровича - начальника управлiння по роботi з персоналом.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пустовгар Валентин Олександрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 7933314 23.02.2001 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києв
4. Рік народження 1975
5. Освіта Київський унiверситет економiки i технологiй транспорту, "Органiзацiя перевезень i управлiння на транспортi (залiзничний транспорт), iнженер з експлутацiї залiзниць.
6. Стаж роботи (років) 6
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний iнженер Київ-Петрiвської фiлiї ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ".
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 "Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статуту ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", Пустовгара Валентина Олександровича - директора Київ-Петрiвської фiлiї ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", призначено членом правлiння ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iгнатенко Олена Юрiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1977
5. Освіта Український державний унiверситет харчоих технологiй "Облiк та аудит", Українська державна академiя залiзничного транспорту, магiстр економiст.
6. Стаж роботи (років) 17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав В.о. заступника голови правлiння ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", Заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер ДП "Українська залiзнична швидкiсна компанiя", головний бухгалтер ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ".
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 "Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статуту ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", Iгнатенко О.Ю. - заступника голови правлiння ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", призначено членом Правлiння ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада Голова наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Жукова Галина Валерiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВМ 923272 15.09.2000 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi
4. Рік народження 1984
5. Освіта Київський нацiональний економiчниавлiння залiзничним транспортом
6. Стаж роботи (років) 5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав МТЗУ, головний спецiалiст вiддiлу розвитку iнфраструктури Департаменту залiзничного транспорту.
8. Опис Вiдповiдно до листа Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 05.11.2012 року протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та ФДМУ №202 вiд 18.10.2012 року затверджено змiни до персонального складу Спостережної ради ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ" Безстроково введено до складу голову Спостережної ради Товариства - Жукову Галину Валерiївну. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Калiнiченко Вiкторiя Юрiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ 90789 07.02.2007 Бiлоцеркiвським МВМ №1 ГУ МВС України в Київськiй областi
4. Рік народження 1990
5. Освіта Нацiональна академiя внутрiшнiх справ України, "Правознавство"
6. Стаж роботи (років) 3
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Провiдний юристконсульт вiддiлу договiрної роботи ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", корпоративний секретар ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ".
8. Опис Протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн введено до складу Наглядової ради ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ" Калiнiченко В.Ю. - корпоративного секретаря ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сачiвко Андрiй Iванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1964
5. Освіта Київський нацiональний економiчний унiверситет, фiнанси та кредит.
6. Стаж роботи (років) 30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор Департаменту стратегiї корпоративного управлiння Фонду державного майна України, начальник управлiння Фонду державного майна України, начальник управлiння корпоративними правами держави Фонду державного майна України, начальник управлiння фiнансового, майнового контролю та облiку корпоративних прав держави Департаменту корпоротивного управлiння Фонду державного майна України, заступник директораДепартаменту договiрного менеджменту, мiждержавних майнових та корпоративних вiдносин Фонду майна України.
8. Опис Протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн введено до складу Наглядової ради ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ" Сачiвка А.I. - заступника директора Департаменту Фонду державного майна України. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада Член наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тимченко Богдан Вiкторович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1974
5. Освіта Харкiвська державна академiя залiзничного транспорту, Вагони.
6. Стаж роботи (років) 26
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу з пiдготовки обєктiв спортивної та дорожньо-транспортної iнфраструктури управлiння з органiзацiї пiдготовки iнфраструктурних обєктiв турнiру Головного управлiння з питань пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї).
8. Опис Протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн ведено до складу Наглядової ради ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ" Тимченка Б.В. - заступника директора Департаменту транспортної iнфраструктури виконавчого органу Київської мiської ради - начальника управлiння розвитку транспортної iнфраструктури. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада Член наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кацiон Юрiй Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 122901 27.04.1999 Радянським РУГУ МВС України в м. Києвi
4. Рік народження 1978
5. Освіта Київський нацiональний економiчний унiверситет, фiнанси та кредит.
6. Стаж роботи (років) 13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник директора департаменту корпоративного бiзнесу АТ "Ощадбанк".
8. Опис Протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн введено до складу Наглядової ради ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ" Кацiона Ю.М. - заступника директора департаменту корпоративного бузнесу АТ "Ощадбанк". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Савiнних Сергiй Анатолiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1972
5. Освіта Харкiвська державна академiя залiзничного транспорту, iнженер-механiк; Львiвська комерцiйна академiя, економiст.
6. Стаж роботи (років) 16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Мiнiстерство iнфраструктури України. Департамент залiзничного транспорту Заступник директора –начальник вiддiлу. Державна адмiнiстрацiя залiзничного транспорту «Укрзалiзниця», заступник начальника управлiння економiчного прогнозування Головного фiнансово-економiчного управлiння.
8. Опис Наказаом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 25.05.2016 № 188 (вхiдний № 605 вiд 27.05.2016) внесено змiни до персонального складу Ревiзiйної комiсi ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ". Введено до складу Ревезiйної комiсiї заступника директора Департаменту державної полiтики в галузi залiзничного транспорту - начальника вiддiлу розвитку залiзничних перевезень, логiстики та взаємодiї з учасниками ринку Мiнiнфраструктури Савiних Сергiя Анатолiйовича строком на 5 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельник Сергiй Вiкторович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1981
5. Освіта Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiальнiсть облiк та аудит.
6. Стаж роботи (років) 5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Пiвнiчний офiс Держаудитслужби, головний державний фiнансовий iнспектор.
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 19.07.2017 року № 247 (вхiдний №149/1/17 вiд 21.07.2017) внесено змiни до персонального складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ". Веденно до складу Ревiзiйної комiсiї головного державного фiнансового iнспектора вiддiлу взаємодiї з правоохороними органами Пiвнiчного офiсу Держаудитслужбиi Мельника Сергiя Вiкторовича строком на 5 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хрус Володимир Iванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1983
5. Освіта Київський нацiональний економiчний унiверситет, Облiк i аудит.
6. Стаж роботи (років) 11
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ГУ ДФС у м.Києвi, ГДРI.
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 31.10.2016 року № 373 "Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту", Хруса В.I. - головного державного ревiзора-iнспектора вiддiлу перевiрок у сферi легкої та харчової промисловостi управлiння аудиту у сферi матерiального виробництва ГУ ДВС у м.Києвi, призначено членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада Член ревiзвйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Серьогiна Iрина Степанiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1972
5. Освіта Львiвський Нацiональний унiверситет iм. I. Франка, економiчний факультет.
6. Стаж роботи (років) 27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Київський рейкозварювальний поїзд ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця», в.о. головного бухгалтера
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 31.10.2016 року № 373 "Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту", Серьогiну I.С. - головного спецiалiста вiддiлу економiчного аналiзу та оплати працi Управлiння економiчного розвитку та фiнансiв Мiнiстерства iнфраструктури України, призначено членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бiгунець Дмитро Васильович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1992
5. Освіта Нацiональний юридичний унiверситет iменi Ярослава Мудрого, «Правознавство».
6. Стаж роботи (років) 2
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Рiвненськiй областi, слiдчий.
8. Опис Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 31.10.2016 року № 373 "Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту", Бiгунця Д.В - Головного спецiалiста Управлiння з питань запобiгання корупцiї, внутрiшнiх розсiдувань та державного фiнансового монiторiнгу, призначено членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада В.о. головного бухгалтера
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Курдюкова Iрина Анатолiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВК 206646 12.11.2005 Шахтарським МВ УМВС України в Донецькiй областi
4. Рік народження 1974
5. Освіта Донбаська державна машинобудiвна академiя, спецiалiст з економiки пiдприємства.
6. Стаж роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний державний iнспектор вiддiлу з питань додержання законодавства про працю, зайнятiсть та iнших нормативно-правових актiв управлiння з питань працi Головного управлiння Держпрацi у Київськiй областi.
8. Опис Наказом в.о. голови правлiння ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ" №89/ос вiд 16.05.2017 року призначено в.о. головного бухгалтера Курдюкову Iрину Анатолiївну. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Вищий орган Товариства
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мiнiстерство iнфраструктури України
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - 37472062 -
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Не заповнюється для юридичних осiб.
8. Опис Мiсцезнаходження: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 14. Код ЄДРПОУ 37472062.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Нацiональний депозитарiй України
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 04701, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.09.2006
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 279-10-74 (044) 279-12-49
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
9. Опис Депозитарiєм Товариства є Публiчне акцiонерне товаритсво "Нацiональний депозитарiй України", код ЄДРПОУ: 30370711.
Лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв: лiцензiя видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, серiя та номер лiцензiї – АВ №18950, дата видачi-19.09.2006. Дата початку термiну дiї лiцензiї-19.09.2006, дата закiнчення термiну дiї лiцензiї-19.09.2016. Власникiв iменних цiнних паперiв немає. Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв вiдсутнiй.
Лiцензiя на подання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї. Видана адмiнiстрацiєю державної служби спецiального зв’язку та захисту України. Серiя та номер – АЕ 271447. Дата видачi лiцензiї 05.03.2015 року.
Лiцензiя про надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї, оцiнювання захищеної iнформацiї. Видана адмiнiстрацiєю державної служби спецiального зв`язку та захисту України. Серiя та номер - АЕ 271467. Дата видачi переоформленої лiцензiї 03.03.2015 року.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 10004 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 74697 X X
Усього зобов'язань X 84701 X X
Опис: Iншi зобов'язання: - за товари, роботи, послуги - 23658; - за розрахунками зi страхування - 3660; - за розрахунками з оплати працi - 5717; - за одержаними авансами - 16882; - за поточними забезпеченнями - 17528; - за iншими поточними зобов'язаннями - 7252.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 07 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту" за ЄДРПОУ 04737111
Територія за КОАТУУ 8036600000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.20
Середня кількість працівників 2150
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 02092 м. Київ, вул. Алма-Атинська. 37
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 5597 5388
первісна вартість 1001 10335 10335
накопичена амортизація 1002 4738 4947
Незавершені капітальні інвестиції 1005 8504 9374
Основні засоби: 1010 218276 212077
первісна вартість 1011 952984 953336
знос 1012 734708 741259
Інвестиційна нерухомість: 1015 428 382
первісна вартість 1016 1101 897
знос 1017 673 515
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 141 128
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 232946 227349
II. Оборотні активи
Запаси 1100 50482 57595
Виробничі запаси 1101 50482 57595
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 417 654
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

16870

16982

з бюджетом 1135 5195 4248
у тому числі з податку на прибуток 1136 5129 4152
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2057 5236
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 323 1833
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 323 1833
Витрати майбутніх періодів 1170 5196 1052
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 4007 3655
Усього за розділом II 1195 84547 91255
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 317493 318604

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 141702 141702
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 52471 52471
Додатковий капітал 1410 21741 21734
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 4981 4981
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8362 12915
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 229257 233803
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 65 65
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 35 35
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 100 100
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 11899 23658
за розрахунками з бюджетом 1620 19634 10004
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 3186 3660
за розрахунками з оплати праці 1630 7974 5717
за одержаними авансами 1635 20540 16882
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 17991 17528
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 6912 7252
Усього за розділом IІІ 1695 88136 84701
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 317493 318604

Примітки -
Керівник Скорик Олександр Вiталiйович
Головний бухгалтер Курдюкова Iрина Анатолiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 07 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту" за ЄДРПОУ 04737111
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 206594 170699
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 178212 ) ( 134837 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

28382

35862
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 2821 2401
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 13742 ) ( 8755 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 4011 ) ( 5439 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

13450

24069
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 8 115
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 9 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

13458

24175
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1167 4550
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

12291

19625
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 12291 19625

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 74115 47592
Витрати на оплату праці 2505 74518 63705
Відрахування на соціальні заходи 2510 16056 13600
Амортизація 2515 6546 6492
Інші операційні витрати 2520 24631 17295
Разом 2550 195866 148684

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 141702090 141702090
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 141702090 141702090
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.08674 0.13849
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.08674 0.13849
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00

Примітки -
Керівник Скорик Олександр Вiталiйович
Головний бухгалтер Курдюкова Iрина Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 07 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту" за ЄДРПОУ 04737111
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000


Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( )

( )
Праці 3105 ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( ) ( )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( ) ( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки -
Керівник -
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 07 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту" за ЄДРПОУ 04737111
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки -
Керівник -
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 07 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту" за ЄДРПОУ 04737111
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295
Залишок на кінець року 4300

Примітки -
Керівник -
Головний бухгалтер -