Перейти до вмісту

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2018 року

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
в.о. голови правлiння   Сек Р.П.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.23.07.2018
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
04737111
4. Місцезнаходження
02092, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 37.
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 568 88 14 (044) 568 79 52
6. Електронна поштова адреса
ks@mppzt.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії23.07.2018
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінціhttps://mppzt.com.ua/info/the-especial-informationв мережі Інтернет23.07.2018
(адреса сторінки)(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітентаX
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностіX
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осібX
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаряX
5. Інформація про посадових осіб емітентаX
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітентX
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов’язання та забезпечення емітентаX
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуX
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
21. Примітки:

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменуванняПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)Серiя А 01 № 400140
3. Дата проведення державної реєстрації16.06.1992
4. Територія (область)м. Київ
5. Статутний капітал (грн)141702090
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)2102
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД49.20 Вантажний залiзничний транспорт, 49.20 Вантажний залiзничний транспорт, 49.20 Вантажний залiзничний транспорт
10. Органи управління підприємстваНе вимагається положенням.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валютіПАТ “Комерцiйний банк “Глобус”2) МФО банку3805263) поточний рахунок26001001544624) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті-5) МФО банку-6) поточний рахунок-
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
12345
Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом54893306.07.2017Мiнiстерство iнфраструктури УкраїниНеобмежена
ОписНе потребує продовження термiну дiї.
Господарська дiяльнiсть з будiвництва об’єктiв, що за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об‘єктiв з середнiми та значними наслiдками49-Л25.10.2017Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя УкраїниНеобмежена
ОписНе потребує продовження термiну дiї.

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. ОписПротягом звiтного кварталу юридичнi особи не створювались.

V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаряДата призначення особи на посаду корпоративного секретаряПрізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаряКонтактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1234
16.10.201310.04.2018Чеканська Анастасiя Анатолiївна(044) 568 88 14, ks@mppzt.com.ua
ОписНепогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посадав.о. голови правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиСек Руслан Петрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження1976
5. ОсвітаВища, Нацiональний технiчний унiверситет «Київський полiтехнiчний iнститут», iнженер-енергетик; ОЧУ ЦДО «Сити Бизнес Скул», менеджер, спецiалiзацiя – Управлiння логiстикою
6. Стаж роботи (років)14
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавФiлiя «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залiзниця»
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 81-О вiд 02.08.2017 року покладено виконання обов’язкiв голови правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” на Cека Руслана Петровича з 03 серпня 2017 року на перiод до прийняття вiдповiдного рiшення Вищим органом Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посадазаступник голови правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиУсенко Дмитро Вiкторович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження1973
5. ОсвітаВища, Нацiональна металургiйна академiя України, у 1995 роцi («Металургiйне обладнання», iнженер-механiк); Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, у 2006 роцi («Менеджмент органiзацiй», магiстр управлiння бiзнесом)
6. Стаж роботи (років)22
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавДиректор комерцiйний ТОВ НВП «Вiртус Р.Т.К.»
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Усенка Дмитра Вiкторовича, заступника голови правлiння з комерцiйних питань, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства заступником голови правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.
1. Посадазаступник голови правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЮришев Павло Леонiдович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження1971
5. ОсвітаВища, Харкiвський державний педагогiчний унiверситет iменi Г.С. Сковороди, у 1996 роцi (“Iсторiя”, учитель iсторiї, суспiльствознавства та права)
6. Стаж роботи (років)29
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавРадник президента громадської органiзацiї Всеукраїнської Федерацiї Гольфу
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Юришева Павла Леонiдовича, заступника голови правлiння з питань безпеки, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства заступником голови правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.
1. Посадачлен правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЯкимовський Олег Леонтiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження1964
5. ОсвітаВища, Харкiвський державна академiя залiзничного транспорту,у 1996 роцi (“Локомотиви”, iнженер-механiк)
6. Стаж роботи (років)30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавПерший заступник начальника Департаменту локомотивного господарства ПАТ «Укрзалiзниця»
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Якимовського Олега Леонтiйовича, головного iнженера, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.
1. Посадачлен правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЛебедєва Ольга Сергiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження1984
5. ОсвітаВища, Нацiональний технiчний унiверситет України «Київський полiтехнiчний iнститут», у 2007 роцi («Прикладна математика», магiстр прикладної математики)
6. Стаж роботи (років)13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЗаступник фiнансового директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТК – Логiстик»
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Лебедєву Ольгу Сергiївну, директора фiнансового, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.
1. Посадачлен правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЖуковський Олександр Юрiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження1989
5. ОсвітаВища, Державний унiверситет телекомунiкацiй (“Управлiння iнформацiйною безпекою”, професiонал iз органiзацiї iнформацiйної безпеки)
6. Стаж роботи (років)5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавГоловний фахiвець вiддiлу по обладнанню та обслуговування технiчних засобiв охорони вiдеонагляду та технiчної укрiпленостi
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Жуковського Олександра Юрiйовича, радника голови правлiння, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.
1. Посадачлен правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиМазуренко Олександр Васильович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження1968
5. ОсвітаВища, Торезький гiрничий технiкум iм. О.Ф. Засядько («Гiрнича електромеханiка», технiк-електромеханiк)
6. Стаж роботи (років)28
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавВ.о. начальника Київ-Днiпровського виробничого пiдроздiлу ПрАТ «Київ-Днiпровське МППЗТ»
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Мазуренка Олександра Васильовича, в.о. директора Київ-Петрiвської фiлiї Товариства, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.
1. ПосадаГолова наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЖукова Галина Валерiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження1984
5. ОсвітаВища, Державний економiко-технологiчний унiверситет транспорту.
6. Стаж роботи (років)5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавМТЗУ, головний спецiалiст вiддiлу розвитку iнфраструктури Департаменту залiзничного транспорту
8. ОписВiдповiдно до листа Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 05.11.2012 року протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та ФДМУ №202 вiд 18.10.2012 року затверджено змiни до персонального складу Наглядової ради ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” Безстроково введено до складу голову Наглядовоїї ради Товариства – Жукову Галину Валерiївну. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає
1. Посадачлен наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКалiнiченко Вiкторiя Юрiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження1990
5. ОсвітаНацiональна академiя внутрiшнiх справ України, “Правознавство”.
6. Стаж роботи (років)3
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавПровiдний юристконсульт вiддiлу договiрної роботи ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, корпоративний секретар ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”.
8. ОписПротоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн введено до складу Наглядової ради ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” Калiнiченко В.Ю. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посадачлен наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиСачiвко Андрiй Iванович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження1964
5. ОсвітаКиївський нацiональний економiчний унiверситет, фiнанси та кредит
6. Стаж роботи (років)30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавДиректор Департаменту стратегiї корпоративного управлiння Фонду державного майна України, начальник управлiння Фонду державного майна України, начальник управлiння корпоративними правами держави Фонду державного майна України, начальник управлiння фiнансового, майнового контролю та облiку корпоративних прав держави Департаменту корпоротивного управлiння Фонду державного майна України, заступник директораДепартаменту договiрного менеджменту, мiждержавних майнових та корпоративних вiдносин Фонду майна України.
8. ОписПротоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн введено до складу Наглядової ради ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” Сачiвка А.I. – заступника директора Департаменту Фонду державного майна України. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посадачлен наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиТимченко Богдан Вiкторович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження1974
5. ОсвітаХаркiвська державна академiя залiзничного транспорту, Вагони
6. Стаж роботи (років)26
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЗаступник начальника управлiння – начальник вiддiлу з пiдготовки об’єктiв спортивної та дорожньо-транспортної iнфраструктури управлiння з органiзацiї пiдготовки iнфраструктурних обєктiв турнiру Головного управлiння з питань пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї).
8. ОписПротоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн ведено до складу Наглядової ради ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” Тимченка Б.В. – заступника директора Департаменту транспортної iнфраструктури виконавчого органу Київської мiської ради – начальника управлiння розвитку транспортної iнфраструктури. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посадачлен наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКацiон Юрiй Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження1978
5. ОсвітаКиївський нацiональний економiчний унiверситет, фiнанси та кредит
6. Стаж роботи (років)13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЗаступник директора департаменту корпоративного бiзнесу АТ “Ощадбанк”
8. ОписПротоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн введено до складу Наглядової ради ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” Кацiона Ю.М. – заступника директора департаменту корпоративного бузнесу АТ “Ощадбанк”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає
1. ПосадаГолова ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиСавiнних Сергiй Анатолiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження1972
5. ОсвітаХаркiвська державна академiя залiзничного транспорту, iнженер-механiк; Львiвська комерцiйна академiя, економiст
6. Стаж роботи (років)16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавМiнiстерство iнфраструктури України. Департамент залiзничного транспорту Заступник директора –начальник вiддiлу. Державна адмiнiстрацiя залiзничного транспорту «Укрзалiзниця», заступник начальника управлiння економiчного прогнозування Головного фiнансово-економiчного управлiння
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 25.05.2016 № 188 (вхiдний № 605 вiд 27.05.2016) внесено змiни до персонального складу Ревiзiйної комiсi ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Введено до складу Ревезiйної комiсiї заступника директора Департаменту державної полiтики в галузi залiзничного транспорту – начальника вiддiлу розвитку залiзничних перевезень, логiстики та взаємодiї з учасниками ринку Мiнiнфраструктури Савiних Сергiя Анатолiйовича строком на 5 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
1. Посадачлен ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиМельник Сергiй Вiкторович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження1981
5. ОсвітаКиївський нацiональний економiчний унiверситет, спецiальнiсть облiк та аудит
6. Стаж роботи (років)5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавПiвнiчний офiс Держаудитслужби, головний державний фiнансовий iнспектор
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 19.07.2017 року № 247 (вхiдний №149/1/17 вiд 21.07.2017) внесено змiни до персонального складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Веденно до складу Ревiзiйної комiсiї головного державного фiнансового iнспектора вiддiлу взаємодiї з правоохороними органами Пiвнiчного офiсу Держаудитслужбиi Мельника Сергiя Вiкторовича строком на 5 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
1. Посадачлен ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиАлоянц Степан Олексiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження1969
5. ОсвітаКиївський iнститут народного господарства
6. Стаж роботи (років)25
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавДПI в Шевченкiвському районi м. Київ.
8. ОписАлоянца С.О. – головного державного ревiзора-iнспектора вiддiлу податкового супроводження пiдприємств звязку Офiсу великих платникiв податкiв, призначено членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” наказом Мiнiстерства iнфраструктури України. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посадачлен ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиСерьогiна Iрина Степанiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження1972
5. ОсвітаЛьвiвський Нацiональний унiверситет iм. I. Франка, економiчний факультет
6. Стаж роботи (років)27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавКиївський рейкозварювальний поїзд ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця», в.о. головного бухгалтера.
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 31.10.2016 року № 373 “Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”, Серьогiну I.С. – головного спецiалiста вiддiлу економiчного аналiзу та оплати працi Управлiння економiчного розвитку та фiнансiв Мiнiстерства iнфраструктури України, призначено членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посадачлен ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиБiгунець Дмитро Васильович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження1992
5. ОсвітаНацiональний юридичний унiверситет iменi Ярослава Мудрого, «Правознавство».
6. Стаж роботи (років)2
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавУправлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Рiвненськiй областi, слiдчий.
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 31.10.2016 року № 373 “Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”, Бiгунця Д.В – Головного спецiалiста Управлiння з питань запобiгання корупцiї, внутрiшнiх розсiдувань та державного фiнансового монiторiнгу, призначено членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. НайменуванняНацiональний депозитарiй України
2. Організаційно-правова формаПублічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ30370711
4. Місцезнаходження04701, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіЗакон України
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс(044) 279-10-74 (044) 279-12-49
8. Вид діяльностіДепозитарна дiяльнiсть
9. ОписДепозитарiєм Товариства є Публiчне акцiонерне товаритсво
“Нацiональний депозитарiй України”, код ЄДРПОУ: 30370711.
1. НайменуванняПАТ ” Комерцiйний банк “Глобус”
2. Організаційно-правова формаПублічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ35591059
4. Місцезнаходженням. Київ, пров. Куренiвський 19/5.
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності240
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа26.10.2011
7. Міжміський код та телефон/факс044545 63 20 044 545 63 51
8. Вид діяльностіБанкiвськi послуги
9. ОписВ ПАТ ” Комерцiйний банк “Глобус” вiдкрито поточний рахунок у гривнi.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банкуXXX
Зобов’язання за цінними паперамиXXX
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):XXX
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):XXX
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):XXX
за векселями (всього)XXX
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):XXX
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):XXX
Податкові зобов’язанняX11154XX
Фінансова допомога на зворотній основіXXX
Інші зобов’язання та забезпеченняX125355XX
Усього зобов’язань та забезпеченьX136509XX
Опис:Iншi зобов’язання: – за товари, роботи, послуги – 43736; – за розрахунками зi страхування – 4888; – за розрахунками з оплати працi – 15182; – за одержаними авансами – 20097; – за поточними забезпеченнями – 28734; – за iншими поточними зобов’язаннями – 12718.,
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 07 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111
Територіяза КОАТУУ8036600000
Організаційно-правова форма господарюванняза КОПФГ230
Вид економічної діяльностіза КВЕД49.20
Середня кількість працівників2102
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адресам. Київ, вул. Алма-Атинська 37.
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 25.07.2018 р.

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:100052045021
первісна вартість10011025910259
накопичена амортизація100250555238
Незавершені капітальні інвестиції1005706520312
Основні засоби:1010219809237122
первісна вартість1011967283992069
знос1012747474754947
Інвестиційна нерухомість:1015451431
первісна вартість1016956804
знос1017505373
Довгострокові біологічні активи:1020
первісна вартість1021
накопичена амортизація1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
інші фінансові інвестиції1035
Довгострокова дебіторська заборгованість1040145303
Відстрочені податкові активи1045
Гудвіл1050
Відстрочені аквізиційні витрати1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах1065
Інші необоротні активи1090
Усього за розділом I1095232263189
II. Оборотні активи
Запаси11005794660176
Виробничі запаси11015794660176
Незавершене виробництво1102
Готова продукція1103
Товари1104
Поточні біологічні активи1110
Депозити перестрахування1115
Векселі одержані1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги112510141975
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

30345

43433
з бюджетом1135832415
у тому числі з податку на прибуток11363408
з нарахованих доходів1140
із внутрішніх розрахунків1145
Інша поточна дебіторська заборгованість115572723961
Поточні фінансові інвестиції1160
Гроші та їх еквіваленти116529791876
Готівка1166
Рахунки в банках116729791876
Витрати майбутніх періодів1170403427
Частка перестраховика у страхових резервах1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
резервах збитків або резервах належних виплат1182
резервах незароблених премій1183
інших страхових резервах1184
Інші оборотні активи119050145350
Усього за розділом II1195105805117613
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200
Баланс1300338479380802
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал1400141702141702
Внески до незареєстрованого статутного капіталу1401
Капітал у дооцінках14055247152471
Додатковий капітал14103126540246
Емісійний дохід1411
Накопичені курсові різниці1412
Резервний капітал141561077047
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420107842762
Неоплачений капітал1425( )( )( )
Вилучений капітал1430( )( )( )
Інші резерви1435
Усього за розділом I1495242329244228
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання15006565
Пенсійні зобов’язання1505
Довгострокові кредити банків1510
Інші довгострокові зобов’язання1515
Довгострокові забезпечення1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу1521
Цільове фінансування1525
Благодійна допомога1526
Страхові резерви, у тому числі:1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)1534
Інвестиційні контракти;1535
Призовий фонд1540
Резерв на виплату джек-поту1545
Усього за розділом II15956565
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків1600
Векселі видані1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги16152985743736
за розрахунками з бюджетом1620634411154
за у тому числі з податку на прибуток16212837
за розрахунками зі страхування162541654888
за розрахунками з оплати праці1630846415182
за одержаними авансами16352456720097
за розрахунками з учасниками1640
із внутрішніх розрахунків1645
за страховою діяльністю1650
Поточні забезпечення16601303028734
Доходи майбутніх періодів1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків1670
Інші поточні зобов’язання1690965812718
Усього за розділом IІІ169596085136509
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800
Баланс1900338479380802
Примітки
КерівникСек Р.П.
Головний бухгалтерРедченко В.Ю.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 07 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2018 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)2000285467206594
Чисті зароблені страхові премії2010
Премії підписані, валова сума2011
Премії, передані у перестрахування2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( 237640 )( 178211 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами2070( )( )
Валовий:
 прибуток

2090

47827

28383
 збиток2095( )( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах2112
Інші операційні доходи212032572820
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції2122
Адміністративні витрати2130( 18390 )( 13742 )
Витрати на збут2150( )( )
Інші операційні витрати2180( 6227 )( 4011 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю2181( )( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції2182( )( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

26467

13450
 збиток2195( )( )
Дохід від участі в капіталі2200
Інші фінансові доходи2220
Інші доходи2240177
Дохід від благодійної допомоги2241
Фінансові витрати2250( )( )
Втрати від участі в капіталі2255( )( )
Інші витрати2270( )( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

26484

13457
 збиток2295( )( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток230076792616
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

18805

10841
 збиток2355( )( )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405
Накопичені курсові різниці2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств2415
Інший сукупний дохід2445
Інший сукупний дохід до оподаткування2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом2455
Інший сукупний дохід після оподаткування2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)24651880510841
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати25009982074147
Витрати на оплату праці250510364174731
Відрахування на соціальні заходи25102242616060
Амортизація251575546548
Інші операційні витрати25202881624258
Разом2550262257195744
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій2600141702090141702090
Скоригована середньорічна кількість простих акцій2605141702090141702090
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26100.132710.07651
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26150.132710.07651
Дивіденди на одну просту акцію2650
Примітки
КерівникСек Р.П.
Головний бухгалтерРедченко В.Ю.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 07 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2018 р.

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
Повернення податків і зборів3005
у тому числі податку на додану вартість3006
Цільового фінансування3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій3011
Надходження авансів від покупців і замовників3015
Надходження від повернення авансів3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)3035
Надходження від операційної оренди3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород3045
Надходження від страхових премій3050
Надходження фінансових установ від повернення позик3055
Інші надходження3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( )

( )
Праці3105( )( )
Відрахувань на соціальні заходи3110( )( )
Зобов’язань з податків і зборів3115( )( )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток3116( )( )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість3117( )( )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів3118( )( )
Витрачання на оплату авансів3135( )( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>3140( )( )
Витрачання на оплату цільових внесків3145( )( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами3150( )( )
Витрачання фінансових установ на надання позик3155( )( )
Інші витрачання3190( )( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів3220
Надходження від деривативів3225
Надходження від погашення позик3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3235
Інші надходження3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255( )( )
необоротних активів3260( )( )
Виплати за деривативами3270( )( )
Витрачання на надання позик3275( )( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280( )( )
Інші платежі3290( )( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві3310
Інші надходження3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345( )( )
Погашення позик3350
Сплату дивідендів3355( )( )
Витрачання на сплату відсотків3360( )( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365( )( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370( )( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375( )( )
Інші платежі3390( )( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400
Залишок коштів на початок року3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410
Залишок коштів на кінець року3415
Примітки
КерівникСек Р.П.
Головний бухгалтерРедченко В.Ю.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 07 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2018 р.

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505XX
збільшення (зменшення) забезпечень3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів3526
Фінансові витрати3540XX
Зменшення (збільшення) оборотних активів3550
Збільшення (зменшення) запасів3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань3560
Грошові кошти від операційної діяльності3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань3567
Сплачений податок на прибуток3580XX
Сплачені відсотки3585XX
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200XX
необоротних активів3205XX
Надходження від отриманих:
відсотків
3215XX
дивідендів3220XX
Надходження від деривативів3225XX
Надходження від погашення позик3230XX
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3235XX
Інші надходження3250XX
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255XX( )
необоротних активів3260XX
Виплати за деривативами3270XX
Витрачання на надання позик3275XX
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280XX
Інші платежі3290XX
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300XX
Отримання позик3305XX
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві3310XX
Інші надходження3340XX
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345XX
Погашення позик3350XX
Сплату дивідендів3355XX
Витрачання на сплату відсотків3360XX
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365XX
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370XX
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375XX
Інші платежі3390XX
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400
Залишок коштів на початок року3405XX
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410
Залишок коштів на кінець року3415
Примітки
КерівникСек Р.П.
Головний бухгалтерРедченко В.Ю.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 07 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2018 р.

СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року4000
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок4010
Інші зміни4090
Скоригований залишок на початок року4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100
Інший сукупний дохід за звітний період4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів4112
Накопичені курсові різниці4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств4114
Інший сукупний дохід4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу4205
Відрахування до резервного капіталу4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток)4265
Анулювання викуплених акцій (часток)4270
Вилучення частки в капіталі4275
Зменшення номінальної вартості акцій4280
Інші зміни в капіталі4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві4291
Разом змін у капіталі4295
Залишок на кінець року4300
Примітки
КерівникСек Р.П.
Головний бухгалтерРедченко В.Ю.