Перейти до вмісту

Повідомлення про виникнення особливої інформації 1

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”
2. Код за ЄДРПОУ04737111
3. Місцезнаходження02092, М. Київ, вул. Алма-Атинська, 37
4. Міжміський код, телефон та факс(044) 568-88-14 (044) 568-79-52
5. Електронна поштова адресаmppzt@mppzt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїhttps://mppzt.com.ua/info/the-especial-information
7. Вид особливої інформаціїВідомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 81-О вiд 02.08.2017 року покладено виконання обов’язкiв голови правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” на Cека Руслана Петровича з 03 серпня 2017 року на перiод до прийняття вiдповiдного рiшення Вищим органом Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади   Сек Руслан Петрович
в.о. голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.03.08.2017
(дата)