Перейти до вмісту

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2020 року

Титульний аркуш
30.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)
№ 1
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі – Положення).
в.о. голови правлiння Довбань I.М.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2020 року
I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Київ-Дн?провське
  м?жгалузеве п?дприємство промислового зал?зничного транспорту”
 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04737111
 4. Місцезнаходження: 02092, Київська обл., Київ, Алма-Атинська, 37
 5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 568 88 14, (044) 568 79 52
 6. Адреса електронної пошти: mppzt@mppzt.com.ua
 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
  номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
  на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
  учасника фондового ринку:
  II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
  Повідомлення розміщено на власному
  веб-сайті учасника фондового ринку
  https://mppzt.com.ua
  /info/the-especial-in
  formation 30.04.2020
  (адреса сторінки) (дата)
  Зміст
  Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
 8. Основні відомості про емітента X
 9. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X
 10. Інформація про посадових осіб емітента X
 11. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
  1) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
  2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
  3) інформація про собівартість реалізованої продукції
 12. Відомості про цінні папери емітента:
  1) інформація про випуски акцій емітента
  2) інформація про облігації емітента
  3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
  4) інформація про похідні цінні папери емітента
 13. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
 14. Інформація щодо корпоративного секретаря
 15. Інформація про вчинення значних правочинів
 16. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
  осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
  обставини, існування яких створює заінтересованість
 17. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
  числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
  на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
  голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
  також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
  таких прав передано іншій особі
 18. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
 19. Інформація про конвертацію цінних паперів
 20. Інформація про заміну управителя
 21. Інформація про керуючого іпотекою
 22. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
 23. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
  консолідованим іпотечним боргом
 24. Інформація про іпотечне покриття:
  1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
  2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
  (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
  3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
  (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
  дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
  протягом звітного періоду
  4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
  включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 25. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
  іпотечних активів
 26. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
  забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення
  окремо)
 27. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
  виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини
  об’єкта) житлового будівництва)
 28. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
  бухгалтерського обліку
 29. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
  фінансової звітності X
 30. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
  (аудиторською фірмою)
 31. Проміжний звіт керівництва
 32. Твердження щодо проміжної інформації X
 33. Примітки:
  ІІІ. Основні відомості про емітента
 34. Повне найменування
  Приватне акцiонерне товариство “Київ-Дн?провське м?жгалузеве п?дприємство
  промислового зал?зничного транспорту”
 35. Дата проведення державної реєстрації
  16.06.1992
 36. Територія (область)
  Київська обл.
 37. Статутний капітал (грн)
  141702090
 38. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
  100
 39. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
  державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
 40. Середня кількість працівників (осіб)
  1968
 41. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
  49.20 – Вантажний залiзничний транспорт
 42. Органи управління підприємства
  Вищий орган Товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України; Наглядова рада;
  Ревiзiйна комiсiя; Правлiння.
 43. Засновники
  Прізвище, ім’я, по батькові, якщо
  засновник – фізична особа;
  найменування, якщо засновник –
  юридична особа
  Місцезнаходження, якщо засновник –
  юридична особа
  Ідентифікаційний
  код юридичної
  особи, якщо
  засновник –
  юридична особа
  Мiнiстерства iнфраструктури України 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 14. 37472062
  Якщо кількість фізичних осіб – засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
  загальна кількість фізичних осіб:
  0
 44. Банки, що обслуговують емітента
  1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
  рахунком у національній валюті
  ПАТ АБ “УКРГАЗБАНК” Лiвобережне вiддiлення №53
  2) МФО банку
  320478
  3) поточний рахунок
  UA6232044780000026005924430720
  4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
  рахунком в іноземній валюті
  5) МФО банку
  6) поточний рахунок
  IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
  Вид діяльності Номер
  ліцензії
  Дата
  видачі
  Державний орган, що видав
  ліцензію
  Дата
  закінчення
  дії ліцензії
  1 2 3 4 5
  Надання послуг з перевезення
  небезпечних вантажiв
  залiзничним транспортом
  548933 06.07.2017 Мiнiстерство iнфраструктури
  України
  Опис Не потребує подовження термiну дiї.
  Господарська дiяльнiсть з
  будiвництва об’єктiв, що за
  класом наслiдкiв
  (вiдповiдальностi) належать до
  об’єктiв з середнiми та значними
  наслiдками
  49-Л 25.10.2017 Державна
  архiтектурно-будiвельна
  iнспекцiя України
  Опис Не потребує подовження термiну дiї
  V. Інформація про посадових осіб емітента
 45. Посада
  в.о. голови правлiння
 46. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
  Довбань Iгор Миколайович
 47. Ідентифікаційний код юридичної особи
 48. Рік народження
  1974
 49. Освіта
  Київський iнститут вiйськово-повiтряних сил, у 1997 роцi; Фiнансово-економiчний
  iнститут перепiдготовки при Чернiгiвському державному технологiчному унiверситетi, у 2000
  роцi; Київський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ, у 2006 роцi; Донецький ю
 50. Стаж роботи (років)
  24
 51. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
  Солом’янська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя, 37378937, Голова
  Солом’янської районної в мiстi Києвi державної адмiнiстрацiї
 52. Опис
  Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 49-Ос вiд 10.12.2019 року покладено
  виконання обов’язкiв голови правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” на Cека Руслана
  Петровича з 03 серпня 2017 року на перiод до прийняття вiдповiдного рiшення Вищим органом
  Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
 53. Посада
  член правлiння
 54. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
  Якимовський Олег Леонтiйович
 55. Ідентифікаційний код юридичної особи
 56. Рік народження
  1964
 57. Освіта
  Харкiвський державна академiя залiзничного транспорту, у 1996 роцi
 58. Стаж роботи (років)
  32
 59. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
  АТ “Укрзалiзниця”, 40075815, Перший заступник начальника Департаменту
  локомотивного господарства
 60. Опис
  Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908
  вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного
  акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового
  залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння)
  Товариства. Якимовського Олега Леонтiйовича, головного iнженера, обрано до складу
  Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних
  даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за
  корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в
  особi Мiнiнфраструктури.
 61. Посада
  член правлiння
 62. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
  Юришев Павло Леонiдович
 63. Ідентифікаційний код юридичної особи
 64. Рік народження
  1971
 65. Освіта
  Харкiвський державний педагогiчний унiверситет iменi Г.С. Сковороди, у 1996 роцi
 66. Стаж роботи (років)
  31
 67. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
  Всеукраїнська Федерацiя Гольфу, 21666660, Радник президента громадської органiзацiї
 68. Опис
  Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908
  вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного
  акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового
  залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння)
  Товариства. Юришева Павла Леонiдовича, заступника голови правлiння з питань безпеки,
  обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства заступником голови правлiння.
  Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє.
  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє.
  100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.
 69. Посада
  член правлiння
 70. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
  Жуковський Олександр Юрiйович
 71. Ідентифікаційний код юридичної особи
 72. Рік народження
  1989
 73. Освіта
  Державний унiверситет телекомунiкацiй “Управлiння iнформацiйною безпекою”
 74. Стаж роботи (років)
  7
 75. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
  Фонд державного майна, 00032945, Головний фахiвець вiддiлу по обладнанню та
  обслуговування технiчних засобiв охорони вiдеонагляду та технiчної укрiпленостi
 76. Опис
  Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908
  вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного
  акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового
  залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння)
  Товариства. Жуковського Олександра Юрiйовича, радника голови правлiння, обрано до складу
  Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних
  даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за
  корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в
  особi Мiнiнфраструктури.
 77. Посада
  член правлiння
 78. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
  Мазуренко Олександр Васильович
 79. Ідентифікаційний код юридичної особи
 80. Рік народження
  1968
 81. Освіта
  Торезький гiрничий технiкум iм. О.Ф. Засядько (“Гiрнича електромеханiка”,
  технiк-електромеханiк)
 82. Стаж роботи (років)
  30
 83. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
  ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, 04737111, В.о. начальника Київ-Днiпровського
  виробничого пiдроздiлу
 84. Опис
  Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908
  вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного
  акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового
  залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння)
  Товариства. Мазуренка Олександра Васильовича, в.о. директора Київ-Петрiвської фiлiї
  Товариства, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння.
  Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє.
  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє.
  100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.
 85. Посада
  член правлiння
 86. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
  Усенко Дмитро Вiкторович
 87. Ідентифікаційний код юридичної особи
 88. Рік народження
  1973
 89. Освіта
  Нацiональна металургiйна академiя України, у 1995 роцi; Мiжрегiональна академiя
  управлiння персоналом, у 2006 роцi
 90. Стаж роботи (років)
  24
 91. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
  ТОВ НВП “Вiртус Р.Т.К.”, 32350770, Директор комерцiйний
 92. Опис
  Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908
  вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного
  акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового
  залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння)
  Товариства. Усенка Дмитра Вiкторовича, заступника голови правлiння з комерцiйних питань,
  обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства заступником голови правлiння.
  Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє.
  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє.
  100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.
 93. Посада
  член правлiння
 94. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
  Лебедєва Ольга Сергiївна
 95. Ідентифікаційний код юридичної особи
 96. Рік народження
  1984
 97. Освіта
  Нацiональний технiчний унiверситет України “Київський полiтехнiчний iнститут”, у 2007
  роцi
 98. Стаж роботи (років)
  15
 99. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
  ТОВ “ТК – Логiстик”, 34846461, Заступник фiнансового директора
 100. Опис
  Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908
  вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного
  акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового
  залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння)
  Товариства. Лебедєву Ольгу Сергiївну, директора фiнансового, обрано до складу Виконавчого
  органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не
  надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та
  посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi
  Мiнiнфраструктури.
  КОДИ
  Дата 31.03.2020
  Підприємство
  Приватне акцiонерне товариство
  “Київ-Дн?провське м?жгалузеве
  п?дприємство промислового зал?зничного
  транспорту”
  за ЄДРПОУ 04737111
  Територія м.Київ, Днiпровський р-н за КОАТУУ 8036600000
  Організаційно-пра
  вова форма
  господарювання
  Акціонерне товариство за КОПФГ 230
  Вид економічної
  діяльності Вантажний залізничний транспорт за КВЕД 49.20
  Середня кількість працівників: 1835
  Адреса, телефон: 02092 Київ, Алма-Атинська, 37, (044) 568 88 14
  Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
  Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
  за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
  за міжнародними стандартами фінансової звітності
  Баланс
  (Звіт про фінансовий стан)
  на 31.03.2020 p.
  Форма №1
  Код за ДКУД 1801001
  Актив Код
  рядка
  На початок
  звітного
  періоду
  На кінець
  звітного
  періоду
  1 2 3 4
  I. Необоротні активи
  Нематеріальні активи 1000 5 519 5 389
  первісна вартість 1001 11 271 11 271
  накопичена амортизація 1002 ( 5 752 ) ( 5 882 )
  Незавершені капітальні інвестиції 1005 37 222 44 509
  Основні засоби 1010 310 134 303 793
  первісна вартість 1011 1 096 460 1 098 345
  знос 1012 ( 786 326 ) ( 794 552 )
  Інвестиційна нерухомість 1015 343 324
  первісна вартість 1016 790 627
  знос 1017 ( 447 ) ( 303 )
  Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
  первісна вартість 1021 0 0
  накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )
  Довгострокові фінансові інвестиції:
  які обліковуються за методом участі в капіталі інших
  підприємств 1030 0 0
  інші фінансові інвестиції 1035 0 0
  Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 142 134
  Відстрочені податкові активи 1045 0 0
  Гудвіл 1050 0 0
  Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
  Залишок коштів у централізованих страхових резервних
  фондах 1065 0 0
  Інші необоротні активи 1090 0 0
  Усього за розділом I 1095 353 360 354 149
  II. Оборотні активи
  Запаси 1100 82 134 73 922
  Виробничі запаси 1101 82 134 73 922
  Незавершене виробництво 1102 0 0
  Готова продукція 1103 0 0
  Товари 1104 0 0
  Поточні біологічні активи 1110 0 0
  Депозити перестрахування 1115 0 0
  Векселі одержані 1120 0 0
  Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
  послуги
  1125 2 713 2 730
  Дебіторська заборгованість за розрахунками:
  за виданими авансами 1130 11 416 16 595
  з бюджетом 1135 11 018 3 977
  у тому числі з податку на прибуток 1136 10 670 3 250
  з нарахованих доходів 1140 0 0
  із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
  Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7 032 7 506
  Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
  Гроші та їх еквіваленти 1165 2 724 32 696
  Готівка 1166 0 0
  Рахунки в банках 1167 2 724 32 696
  Витрати майбутніх періодів 1170 455 501
  Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
  у тому числі в:
  резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
  резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
  резервах незароблених премій 1183 0 0
  інших страхових резервах 1184 0 0
  Інші оборотні активи 1190 9 056 7 908
  Усього за розділом II 1195 126 548 145 835
  III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
  групи вибуття 1200 0 0
  Баланс 1300 479 908 499 984
  Пасив Код
  рядка
  На початок
  звітного
  періоду
  На кінець
  звітного
  періоду
  1 2 3 4
  I. Власний капітал
  Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 141 702 141 702
  Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
  Капітал у дооцінках 1405 52 471 52 471
  Додатковий капітал 1410 49 522 49 513
  Емісійний дохід 1411 0 0
  Накопичені курсові різниці 1412 0 0
  Резервний капітал 1415 9 349 9 349
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 884 14 491
  Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
  Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
  Інші резерви 1435 0 0
  Усього за розділом I 1495 255 928 267 526
  II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
  Відстрочені податкові зобов’язання 1500 65 65
  Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
  Довгострокові кредити банків 1510 0 0
  Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
  Довгострокові забезпечення 1520 0 0
  Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
  Цільове фінансування 1525 0 0
  Благодійна допомога 1526 0 0
  Страхові резерви 1530 0 0
  у тому числі:
  резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
  резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
  резерв незароблених премій 1533 0 0
  інші страхові резерви 1534 0 0
  Інвестиційні контракти 1535 0 0
  Призовий фонд 1540 0 0
  Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
  Усього за розділом II 1595 65 65
  IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
  Короткострокові кредити банків 1600 0 0
  Векселі видані 1605 0 0
  Поточна кредиторська заборгованість за:
  довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
  товари, роботи, послуги 1615 131 148 118 496
  розрахунками з бюджетом 1620 9 931 9 506
  у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
  розрахунками зі страхування 1625 1 908 2 848
  розрахунками з оплати праці 1630 10 224 11 084
  одержаними авансами 1635 29 391 25 682
  розрахунками з учасниками 1640 15 129 15 129
  із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
  страховою діяльністю 1650 0 0
  Поточні забезпечення 1660 17 478 40 244
  Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
  Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
  Інші поточні зобов’язання 1690 8 706 9 404
  Усього за розділом IІІ 1695 223 915 232 393
  ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
  утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
  Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
  Баланс 1900 479 908 499 984
  Керівник Гура Олександр Анатолiйович
  Головний бухгалтер Редченко Валентина Юрiївна
  КОДИ
  Дата 31.03.2020
  Підприємство
  Приватне акцiонерне товариство
  “Київ-Дн?провське м?жгалузеве
  п?дприємство промислового зал?зничного
  транспорту”
  за ЄДРПОУ 04737111
  Звіт про фінансові результати
  (Звіт про сукупний дохід)
  за 1 квартал 2020 року
  Форма №2
  І. Фінансові результати
  Код за ДКУД 1801003
  Стаття Код
  рядка
  За звітний
  період
  За аналогічний
  період
  попереднього
  року
  1 2 3 4
  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
  послуг) 2000 183 210 197 235
  Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
  Премії підписані, валова сума 2011 0 0
  Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )
  Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
  Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
  премій 2014 0 0
  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 145 232 ) ( 165 910 )
  Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
  Валовий:
  прибуток 2090 37 978 31 325
  збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
  Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
  зобов’язань 2105 0 0
  Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
  Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
  Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
  Інші операційні доходи 2120 1 750 1 992
  Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
  справедливою вартістю 2121 0 0
  Дохід від первісного визнання біологічних активів і
  сільськогосподарської продукції 2122 0 0
  Дохід від використання коштів, вивільнених від
  оподаткування
  2123 0 0
  Адміністративні витрати 2130 ( 16 096 ) ( 13 263 )
  Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
  Інші операційні витрати 2180 ( 4 614 ) ( 3 764 )
  Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
  справедливою вартістю 2181 0 0
  Витрати від первісного визнання біологічних активів і
  сільськогосподарської продукції 2182 0 0
  Фінансовий результат від операційної діяльності:
  прибуток 2190 19 018 16 290
  збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
  Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
  Інші фінансові доходи 2220 0 0
  Інші доходи 2240 9 11
  Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
  Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
  Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
  Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
  Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
  Фінансовий результат до оподаткування:
  прибуток 2290 19 027 16 301
  збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
  Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 7 420 5 743
  Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
  оподаткування
  2305 0 0
  Чистий фінансовий результат:
  прибуток 2350 11 607 10 558
  збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
  II. Сукупний дохід
  Стаття Код
  рядка
  За звітний
  період
  За аналогічний
  період
  попереднього
  року
  1 2 3 4
  Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
  Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
  Накопичені курсові різниці 2410 0 0
  Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
  підприємств 2415 0 0
  Інший сукупний дохід 2445 0 0
  Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
  Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
  доходом
  2455 ( 0 ) ( 0 )
  Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
  Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 11 607 10 558
  III. Елементи операційних витрат
  Назва статті Код
  рядка
  За звітний
  період
  За аналогічний
  період
  попереднього
  року
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 2500 58 715 79 595
  Витрати на оплату праці 2505 64 255 64 414
  Відрахування на соціальні заходи 2510 14 202 14 155
  Амортизація 2515 8 250 5 366
  Інші операційні витрати 2520 20 520 19 371
  Разом 2550 165 942 182 901
  ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
  Назва статті Код
  рядка
  За звітний
  період
  За аналогічний
  період
  попереднього
  року
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 2600 141 702 090 141 702 090
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 141 702 090 141 702 090
  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,081910 0,074510
  Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
  акцію 2615 0,081910 0,074510
  Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00
  Керівник Гура Олександр Анатолiйович
  Головний бухгалтер Редченко Валентина Юрiївна

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” не належить до будь-яких об”єднань, пiдприємств. Участi у
створеннi юридичних осiб Товариство не приймало. Акцiї, облiгацiї, похiднi цiннi папери
Товариством не випускались. ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗт” не складає фiнансову звiтнiсть
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.