Перейти до вмісту

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2019 року

Титульний аркуш

29.07.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 803-дв
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення).

виконуючий обов’язки голови правлiння   Сек Руслан Петрович
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів

за 2 квартал 2019 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04737111

4. Місцезнаходження: 02092, Київська обл., Київ, вул. Алма-Атинська, 37.

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 568 88 14, (044) 568 79 52

6. Адреса електронної пошти: mppzt@mppzt.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринкуhttps://mppzt.com.ua/info/the-especial-information30.07.2019
 (адреса сторінки)(дата)

Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

1. Основні відомості про емітентаX
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльностіX
3. Інформація про посадових осіб емітентаX
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
    1) інформація про зобов’язання та забезпечення емітентаX
    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
    3) інформація про собівартість реалізованої продукції 
5. Відомості про цінні папери емітента: 
    1) інформація про випуски акцій емітентаX
    2) інформація про облігації емітента 
    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
    4) інформація про похідні цінні папери емітента 
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах 
7. Інформація щодо корпоративного секретаря 
8. Інформація про вчинення значних правочинів 
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість 
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
12. Інформація про конвертацію цінних паперів 
13. Інформація про заміну управителя 
14. Інформація про керуючого іпотекою 
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом 
17. Інформація про іпотечне покриття: 
    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття 
    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів 
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
20. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) 
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуX
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності 
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) 
24. Проміжний звіт керівництва 
25. Твердження щодо проміжної інформаціїX
26. Примітки:ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” не належить до будь-яких об”єднань, пiдприємств. Участi у створеннi юридичних осiб Товариство не приймало.  Акцiї, облiгацiї, похiднi цiннi папери Товариством не випускались.  Посада корпоративного секретаря вiдсутня. ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗт” не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”

2. Дата проведення державної реєстрації

            16.06.1992

3. Територія (область)

            Київська обл.

4. Статутний капітал (грн)

            141702090

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            100

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

7. Середня кількість працівників (осіб)

            2027

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

              49.20 – Вантажний залiзничний транспорт

9. Органи управління підприємства

            Вищий орган Товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України; Нагладова рада; Ревiзiйна комiсiя; Правлiння.

10. Засновники

Прізвище, ім’я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особаМісцезнаходження, якщо засновник – юридична особаІдентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа
Мiнiстерство iнфраструктури України01135, м. Київ, проспект Перемоги, 14.37472062

Якщо кількість фізичних осіб – засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

            0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ПАТ АБ “УКРГАЗБАНК” Лiвобережне вiддiлення №53

2) МФО банку

            320478

3) поточний рахунок

            26005924430720

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

5) МФО банку

6) поточний рахунок

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльностіНомер ліцензіїДата видачіДержавний орган, що видав ліцензіюДата закінчення дії ліцензії
12345
Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом54893306.07.2017Мiнiстерство iнфраструктури України 
ОписНе потребує подовження термiну дiї.
Господарська дiяльнiсть з будiвництва об’єктiв, що за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об’єктiв з середнiми та значними наслiдками49-Л25.10.2017Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 
ОписНе потребує подовження термiну дiї.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

            виконуючий обов’язки голови правлiння

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Сек Руслан Петрович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

            1976

5. Освіта

            Нацiональний технiчний унiверситет <Київський полiтехнiчний iнститут>, iнженер-енергетик; ОЧУ ЦДО <Сити Бизнес Скул>, менеджер, спецiалiзацiя – Управлiння логiстикою

6. Стаж роботи (років)

            16

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

             Фiлiя “Центр забезпечення виробництва” АТ “Українська залiзниця”, 40081347, Заступник начальника фiлiї

8. Опис

            Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 81-О вiд 02.08.2017 року покладено виконання обов’язкiв голови правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” на Cека Руслана Петровича з 03 серпня 2017 року на перiод до прийняття вiдповiдного рiшення Вищим органом Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада

            заступник голови правлiння

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Усенко Дмитро Вiкторович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

            1973

5. Освіта

            Нацiональна металургiйна академiя України, у 1995 роцi;  Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, у 2006 роцi

6. Стаж роботи (років)

            23

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ НВП “Вiртус Р.Т.К.”, 32350770, Директор комерцiйний

8. Опис

            Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Усенка Дмитра Вiкторовича, заступника голови правлiння з комерцiйних питань, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства заступником голови правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.

1. Посада

            заступник голови правлiння

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Юришев Павло Леонiдович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

            1971

5. Освіта

             Харкiвський державний педагогiчний унiверситет iменi Г.С. Сковороди, у 1996 роцi

6. Стаж роботи (років)

            30

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Всеукраїнська Федерацiя Гольфу, 21666660, Радник президента громадської органiзацiї

8. Опис

            Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Юришева Павла Леонiдовича, заступника голови правлiння з питань безпеки, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства заступником голови правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.

1. Посада

            член правлiння

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Жуковський Олександр Юрiйович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

            1989

5. Освіта

            Державний унiверситет телекомунiкацiй “Управлiння iнформацiйною безпекою”

6. Стаж роботи (років)

            6

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Фонд державного майна, 00032945, Головний фахiвець вiддiлу по обладнанню та обслуговування технiчних засобiв охорони вiдеонагляду та технiчної укрiпленостi.

8. Опис

            Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Жуковського Олександра Юрiйовича, радника голови правлiння, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.

1. Посада

            член правлiння

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Якимовський Олег Леонтiйович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

            1964

5. Освіта

            Харкiвський державна академiя залiзничного транспорту, у 1996 роцi

6. Стаж роботи (років)

            31

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

             АТ “Укрзалiзниця”, 40075815, Перший заступник начальника Департаменту локомотивного господарства

8. Опис

            Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Якимовського Олега Леонтiйовича, головного iнженера, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.

1. Посада

            член правлiння

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Лебедєва Ольга Сергiївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

            1984

5. Освіта

            Нацiональний технiчний унiверситет України “Київський полiтехнiчний iнститут”, у 2007 роцi (“Прикладна математика”, магiстр прикладної математики)

6. Стаж роботи (років)

            14

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ “ТК – Логiстик”, 34846461, Заступник фiнансового директора

8. Опис

            Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Лебедєву Ольгу Сергiївну, директора фiнансового, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.

1. Посада

            член правлiння

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Мазуренко Олександр Васильович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

            1968

5. Освіта

            Торезький гiрничий технiкум iм. О.Ф. Засядько (“Гiрнича електромеханiка”, технiк-електромеханiк)

6. Стаж роботи (років)

            29

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

              ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, 04737111, В.о. начальника Київ-Днiпровського виробничого пiдроздiлу

8. Опис

             Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Мазуренка Олександра Васильовича, в.о. директора Київ-Петрiвської фiлiї Товариства, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн)Відсоток від користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банкуX0XX
у тому числі: 
Зобов’язання за цінними паперамиX0XX
у тому числі: 
за облігаціями (за кожним власним випуском):X0XX
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):X0XX
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):X0XX
за векселями (усього)X0XX
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):X0XX
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):X0XX
Податкові зобов’язанняX18603XX
Фінансова допомога на зворотній основіX0XX
Інші зобов’язання та забезпеченняX148569XX
Усього зобов’язань та забезпеченьX167172XX
Опис            Iншi зобов’язання: – за товари, роботи, послуги – 32 810;  – за розрахунками з оплати працi – 11 675; – за одержаними авансами – 26 495; – за поточними забезпеченнями – 70 607; – за iншими поточними зобов’язаннями – 6 982

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного папераФорма існування та форма випускуНомінальна вартість (грн)Кількість акцій (шт.)Загальна номінальна вартість (грн)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
26.07.2010584/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000080451Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні1141702090141702090100
ОписСередня кiлькiсть простих акцiй Товариства за звiтний перiод – 141702090 шт.
 КОДИ
 Дата01.07.2019
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111
Територіям.Київ, Днiпровський р-нза КОАТУУ8036600000
Організаційно-правова форма господарюванняАкціонерне товариствоза КОПФГ230
Вид економічної діяльностіВантажний залізничний транспортза КВЕД49.20

Середня кількість працівників: 2027

Адреса, телефон: 02092 Київ, вул. Алма-Атинська, 37., (044) 568 88 14

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуv
за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Консолідований баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 30.06.2019 p.

Форма №1-к

 Код за ДКУД1801007
АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
    I. Необоротні активи   
Нематеріальні активи10004 8664 928
    первісна вартість100110 25810 441
    накопичена амортизація1002( 5 392 )( 5 513 )
Незавершені капітальні інвестиції100519 54630 306
Основні засоби1010269 953283 332
    первісна вартість10111 033 9781 058 218
    знос1012( 764 025 )( 774 886 )
Інвестиційна нерухомість1015353348
    первісна вартість1016790790
    знос1017( 437 )( 442 )
Довгострокові біологічні активи102000
    первісна вартість102100
    накопичена амортизація1022( 0 )( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:   
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств103000
    інші фінансові інвестиції103500
Довгострокова дебіторська заборгованість1040294250
Відстрочені податкові активи104500
Гудвіл105000
Гудвіл при консолідації105500
Відстрочені аквізиційні витрати106000
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах106500
Інші необоротні активи109000
Усього за розділом I1095295 012319 164
    II. Оборотні активи   
Запаси110074 85880 249
Виробничі запаси110174 85880 249
Незавершене виробництво110200
Готова продукція110300
Товари110400
Поточні біологічні активи111000
Депозити перестрахування111500
Векселі одержані112000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги11252 3154 423
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   
    за виданими авансами113028 57110 283
    з бюджетом1135325282
    у тому числі з податку на прибуток113666
    з нарахованих доходів114000
    із внутрішніх розрахунків114500
Інша поточна дебіторська заборгованість11559 2516 151
Поточні фінансові інвестиції116000
Гроші та їх еквіваленти11652 8905 042
Готівка116600
Рахунки в банках11672 8905 042
Витрати майбутніх періодів1170420383
Частка перестраховика у страхових резервах118000
у тому числі в:   
    резервах довгострокових зобов’язань118100
    резервах збитків або резервах належних виплат118200
    резервах незароблених премій118300
    інших страхових резервах118400
Інші оборотні активи11908 9047 195
Усього за розділом II1195127 534113 998
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття120000
Баланс1300422 546433 162
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
    I. Власний капітал   
Зареєстрований (пайовий) капітал1400141 702141 702
Внески до незареєстрованого статутного капіталу140100
Капітал у дооцінках140552 47152 471
Додатковий капітал141042 79354 646
Емісійний дохід141100
Накопичені курсові різниці141200
Резервний капітал14157 9989 055
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)142018 7128 051
Неоплачений капітал1425( 0 )( 0 )
Вилучений капітал1430( 0 )( 0 )
Інші резерви143500
Неконтрольована частка149000
Усього за розділом I1495263 676265 925
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення   
Відстрочені податкові зобов’язання15006565
Пенсійні зобов’язання150500
Довгострокові кредити банків151000
Інші довгострокові зобов’язання151500
Довгострокові забезпечення152000
Довгострокові забезпечення витрат персоналу152100
Цільове фінансування152500
Благодійна допомога152600
Страхові резерви153000
у тому числі:   
    резерв довгострокових зобов’язань153100
    резерв збитків або резерв належних виплат153200
    резерв незароблених премій153300
    інші страхові резерви153400
Інвестиційні контракти153500
Призовий фонд154000
Резерв на виплату джек-поту154500
Усього за розділом II15956565
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення   
Короткострокові кредити банків160000
Векселі видані160500
Поточна кредиторська заборгованість за:   
    довгостроковими зобов’язаннями161000
    товари, роботи, послуги161548 08032 810
    розрахунками з бюджетом162014 46116 853
    у тому числі з податку на прибуток16213 9436 519
    розрахунками зі страхування16255 4381 750
    розрахунками з оплати праці163011 88411 675
    одержаними авансами163531 00526 495
    розрахунками з учасниками164000
    із внутрішніх розрахунків164500
    страховою діяльністю165000
Поточні забезпечення166037 52770 607
Доходи майбутніх періодів166500
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків167000
Інші поточні зобов’язання169010 4106 982
Усього за розділом IІІ1695158 805167 172
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття170000
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду180000
Баланс1900422 546433 162

Примітки: Вiдсутнi

Керівник                                             Сек Руслан Петрович

Головний бухгалтер                            Редченко Валентина Юрiївна

 КОДИ
 Дата01.07.2019
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111

Консолідований звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2 квартал 2019 року

Форма №2-к

І. Фінансові результати

 Код за ДКУД1801008
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)2000401 476285 467
Чисті зароблені страхові премії201000
Премії підписані, валова сума201100
Премії, передані у перестрахування2012( 0 )( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума201300
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій201400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( 334 466 )( 237 640 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами2070( 0 )( 0 )
Валовий:    прибуток209067 01047 827
    збиток2095( 0 )( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань210500
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів211000
Зміна інших страхових резервів, валова сума211100
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах211200
Інші операційні доходи21205 7663 257
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю212100
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції212200
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування212300
Адміністративні витрати2130( 31 167 )( 18 390 )
Витрати на збут2150( 0 )( 0 )
Інші операційні витрати2180( 7 748 )( 6 227 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю218100
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції218200
Фінансовий результат від операційної діяльності:    прибуток219033 86126 467
    збиток2195( 0 )( 0 )
Дохід від участі в капіталі220000
Інші фінансові доходи222000
Інші доходи22403217
Дохід від благодійної допомоги224100
Фінансові витрати2250( 0 )( 0 )
Втрати від участі в капіталі2255( 0 )( 0 )
Інші витрати2270( 10 )( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті227500
Фінансовий результат до оподаткування:    прибуток229033 88326 484
    збиток2295( 0 )( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток230012 7467 679
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування230500
Чистий фінансовий результат:    прибуток235021 13718 805
    збиток2355( 0 )( 0 )

II. Сукупний дохід

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Дооцінка (уцінка) необоротних активів240000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів240500
Накопичені курсові різниці241000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств241500
Інший сукупний дохід244500
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом2455( 0 )( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)246521 13718 805
Чистий прибуток (збиток), що належить:    власникам материнської компанії247000
    неконтрольованій частці247500
Сукупний дохід, що належить:    власникам материнської компанії248000
    неконтрольованій частці248500

III. Елементи операційних витрат

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Матеріальні затрати2500152 02499 820
Витрати на оплату праці2505139 075103 641
Відрахування на соціальні заходи251030 33822 426
Амортизація251511 8527 554
Інші операційні витрати252040 04928 816
Разом2550373 338262 257

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Середньорічна кількість простих акцій2600141 702 090141 702 090
Скоригована середньорічна кількість простих акцій2605141 702 090141 702 090
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26100,1491700,132710
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26150,1491700,132710
Дивіденди на одну просту акцію26500,000,00

Примітки: Вiдсутнi.

Керівник                                             Сек Руслан Петрович

Головний бухгалтер                            Редченко Валентина Юрiївна

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації

ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” не належить до будь-яких об”єднань, пiдприємств. Участi у створеннi юридичних осiб Товариство не приймало.  Акцiї, облiгацiї, похiднi цiннi папери Товариством не випускались.  Посада корпоративного секретаря вiдсутня. ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗт” не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.