Перейти до вмісту

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
в.о. голови правлiння   Сек Р.П.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.13.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
04737111
4. Місцезнаходження
м. Київ , 02092, Київ, Алма-Атинська, 37
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)5741814 (044)5687952
6. Електронна поштова адреса
ks@mppzt.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінціhttps://mppzt.com.ua/info/the-especial-informationв мережі Інтернет
 (адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітентаX
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностіX
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаX
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітентаX
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітентаX
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітентаX
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управлінняX
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітністьX
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А01 №400140
3. Дата проведення державної реєстрації
16.06.1992
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
141702090
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
2061
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
49.20
10. Органи управління підприємства
Не вимагається положенням
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ “Ощадбанк”
2) МФО банку
30046
3) поточний рахунок
260053011067
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
12345
Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом54893306.07.2017Мiнiстерство iнфраструктури УкраїниНеобмежена
Описнеобмежена
 
Господарська дiяльнiсть з будiвництва об’єктiв, що за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до обєктiв з середнiми та значними наслiдками49-Л25.10.2017Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя УкраїниНеобмежена
Описнеобмежена
 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
в.о. голови правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сек Руслан Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Нацiональний технiчний унiверситет «Київський полiтехнiчний iнститут», iнженер-енергетик; ОЧУ ЦДО «Сити Бизнес Скул», менеджер, спецiалiзацiя – Управлiння логiстикою
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiлiя «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залiзниця»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2017 –
9) Опис
Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 81-О вiд 02.08.2017 року покладено виконання обов’язкiв голови правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” на Cека Руслана Петровича з 03 серпня 2017 року на перiод до прийняття вiдповiдного рiшення Вищим органом Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карпенко Сергiй Олексiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Мелiтопольський iнститут механiзацiї сiльського господрства, iнженер-механiк
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови партiї “Народна Влада”, Директор МП “Агромашсервiс”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.04.2015 5
9) Опис
Наказом Мiнiнфраструктури вiд 07.04.2015 року № 126 “Про внесення змiн до наказу Мiнiнфраструктури вiд 21.10.2014 року № 521″у зв’язку зi звiльненням деяких членiв Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товаритсва”, Статуту, Положення про Виконавчий отрган (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, введено до складу Правлiння заступника голови Правлiння Карпенка Сергiя Олексiйовича – радника голови Правлiння. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зайончковський Iгор Вiталiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Бiлоруський державний унiверситет транспорту; Iнститут перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї ХарДАЗТ, “Органiзацiя перевезень та управлiння на залiзничному транспортi”, магiстр.
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
аступник директора Київ-Московської фiлiї ВАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.10.2014 5
9) Опис
аказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 “Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, вiдповiдно до ЗУ “Про акцiонернi товариства”, Статуту ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Зайончковського Iгора Вiталiйовича – директора Київ-Московської фiлiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, призначено членом Правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Денис Володимир Мирославович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Петровський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту, iнженер шляхiв сполучення по управлiнню процесами перевозок на залiзничному транспортi; Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiалiст з економiки пiдприємства
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер, в.о. заступника голови правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Начальник управлiння закупiвельних процедур ДП “Укрзалiзничпостач”, заступник голови правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.10.2014 5
9) Опис
Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року №521 Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, вiдповiдно до ЗУ “Про акцiонернi товариства”, Статуту ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Положення про виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське” МППЗТ, Дениса В.М.-головного iнженера ПрАТ ” “Київ-Днiпровське” МППЗТ, призначено членом Правлiння “Київ-Днiпровське” МППЗТ. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iванов Сергiй Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1986
5) освіта**
Українська державна академiя залiзничного транспорту, “Органiзацiя перевезень та управлiння на залiзничному транспортi” (залiзничний транспорт), iнженер з транспорту (залiзничний транспорт)
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора з питань експлуатацiї Трипiльської фiлiї ВАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.10.2014 5
9) Опис
Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 “Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, вiдповiдно до ЗУ “Про акцiонернi товариства”, Статуту ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Iванова Сергiя Миколайовича – директора Трипiльської фiлiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, призначено членом Правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жук Тетяна Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Харкiвський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту, “Бухгалтерський облiк i аналiз господарської дiяльностi”, економiст
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника управлiння бухгалтерського облiку та фiнансового регулювання ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, в.о. головного бухгалтера ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.10.2014 5
9) Опис
Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 “Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, вiдповiдно до ЗУ “Про акцiонернi товариства”, Статуту ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Жук Тетяну Миколаївну – головного бухгалтера ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, призначено членом Правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Назаренко Тетяна Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Українська державна академiя залiзничного транспорту, “Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi”, менеджер-економiст
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник планово-економiчного вiддiлу, провiдний економiст ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.10.2014 5
9) Опис
Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 “Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, вiдповiдно до ЗУ “Про акцiонернi товариства”, Статуту ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Назаренко Тетяну Миколаївну – начальника управлiння планування фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, призначено членом Правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Локун Свiтлана Георгiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Харкiвський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту iм. С.М. Кiрова, “Вагонобудування i вагонне господарство”, iнженер шляхiв сполучення-механiк
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу власностi та структурного перетворення ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, провiдний iнженер вiддiлу власностi та структурного перетворення ВАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.10.2014 5
9) Опис
Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 “Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, вiдповiдно до ЗУ “Про акцiонернi товариства”, Статуту ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Локун Свiтлану Георгiївну – начальника вiддiлу власностi ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, призначено членом Правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Войтенко Iгор Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1987
5) освіта**
Київський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ “Правознавство” юрист; Державний вищий навчальний заклад “Київський нацiональний економiчний унiвеститет iм. В.Гетьмана” “Фiнанси”, магiстр з фiнансiв
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний спецiалiст вiддiлу мiжнародно-правової роботи, головний спецiалiст вiддiлу загально-правової роботи Департаменту правового забезпечення Мiнiнфраструктури України, Помiчник-консультант народного депутата України Болюри А.В., служба в органах внутрiшнiх справ ГУ МВС України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.10.2014 5
9) Опис
Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 “Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, вiдповiдно до ЗУ “Про акцiонернi товариства”, Статуту ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Войтенка I.В.- начальника управлiння правового забезпечення ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, призначено членом Правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дзуєнко Володимир Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Харкiвський юридичний iнститут iм. Ф.Є.Дзержинського, юрист
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника вiддiлу з питань взаємодiї з правоохоронними органами вiддiлу по профiлактицi правопорушень i злочинiв на залiзничному транспортi, заступник начальника вiддiлу кадрiв, заступник начальника управлiння кадрiв-начальник вiддiлу з органiзацiї роботи з персоналом, начальник управлiння кадрiв Головного управлiння кадрової та соцiальної полiтики “Укрзалiзницi”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.04.2015 5
9) Опис
Наказом Мiнiнфраструктури вiд 07.04.2015 року № 126 “Про внесення змiн до наказу Мiнiнфраструктури вiд 21.10.2014 року № 521″у зв’язку зi звiльненням деяких членiв Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товаритсва”, Статуту, Положення про Виконавчий отрган (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, введено до складу Правлiння члена Правлiння Дзуєнка Володимира Олександровича – начальника управлiння по роботi з персоналом.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пустовгар Валентин Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Київський унiверситет економiки i технологiй транспорту, “Органiзацiя перевезень i управлiння на транспортi (залiзничний транспорт), iнженер з експлутацiї залiзниць
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер Київ-Петрiвської фiлiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.10.2014 5
9) Опис
Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 “Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, вiдповiдно до ЗУ “Про акцiонернi товариства”, Статуту ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Пустовгара Валентина Олександровича – директора Київ-Петрiвської фiлiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, призначено членом правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iгнатенко Олена Юрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Український державний унiверситет харчоих технологiй “Облiк та аудит”, Українська державна академiя залiзничного транспорту, магiстр економiст
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
В.о. заступника голови правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер ДП “Українська залiзнична швидкiсна компанiя”, головний бухгалтер ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.10.2014 5
9) Опис
Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 “Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, вiдповiдно до ЗУ “Про акцiонернi товариства”, Статуту ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Iгнатенко О.Ю. – заступника голови правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, призначено членом Правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
голова наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жукова Галина Валерiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1984
5) освіта**
ержавний економiко-технологiчний унiверситет транспорту
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
МТЗУ, головний спецiалiст вiддiлу розвитку iнфраструктури Департаменту залiзничного транспорту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.10.2012 –
9) Опис
Вiдповiдно до листа Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 05.11.2012 року протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та ФДМУ №202 вiд 18.10.2012 року затверджено змiни до персонального складу Спостережної ради ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” Безстроково введено до складу голову Спостережної ради Товариства – Жукову Галину Валерiївну. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Калiнiченко Вiкторiя Юрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1990
5) освіта**
Нацiональна академiя внутрiшнiх справ України, “Правознавство”
6) стаж роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Провiдний юристконсульт вiддiлу договiрної роботи ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, корпоративний секретар ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.09.2015 –
9) Опис
Протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн введено до складу Наглядової ради ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” Калiнiченко В.Ю. – корпоративного секретаря ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сачiвко Андрiй Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Київський нацiональний економiчний унiверситет, фiнанси та кредит
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
иректор Департаменту стратегiї корпоративного управлiння Фонду державного майна України, начальник управлiння Фонду державного майна України, начальник управлiння корпоративними правами держави Фонду державного майна України, начальник управлiння фiнансового, майнового контролю та облiку корпоративних прав держави Департаменту корпоротивного управлiння Фонду державного майна України, заступник директораДепартаменту договiрного менеджменту, мiждержавних майнових та корпоративних вiдносин Фонду майна України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.12.2015 –
9) Опис
Протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн введено до складу Наглядової ради ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” Сачiвка А.I. – заступника директора Департаменту Фонду державного майна України. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тимченко Богдан Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Харкiвська державна академiя залiзничного транспорту, Вагони
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу з пiдготовки обєктiв спортивної та дорожньо-транспортної iнфраструктури управлiння з органiзацiї пiдготовки iнфраструктурних обєктiв турнiру Головного управлiння з питань пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.12.2015 –
9) Опис
Протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн ведено до складу Наглядової ради ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” Тимченка Б.В. – заступника директора Департаменту транспортної iнфраструктури виконавчого органу Київської мiської ради – начальника управлiння розвитку транспортної iнфраструктури. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кацiон Юрiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Київський нацiональний економiчний унiверситет, фiнанси та кредит
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник директора департаменту корпоративного бiзнесу АТ “Ощадбанк”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.12.2015 –
9) Опис
Протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн введено до складу Наглядової ради ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” Кацiона Ю.М. – заступника директора департаменту корпоративного бузнесу АТ “Ощадбанк”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савiнних Сергiй Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Харкiвська державна академiя залiзничного транспорту, iнженер-механiк; Львiвська комерцiйна академiя, економiст
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Мiнiстерство iнфраструктури України. Департамент залiзничного транспорту Заступник директора –начальник вiддiлу. Державна адмiнiстрацiя залiзничного транспорту «Укрзалiзниця», заступник начальника управлiння економiчного прогнозування Головного фiнансово-економiчного управлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.05.2016 5
9) Опис
Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 25.05.2016 № 188 (вхiдний № 605 вiд 27.05.2016) внесено змiни до персонального складу Ревiзiйної комiсi ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Введено до складу Ревезiйної комiсiї заступника директора Департаменту державної полiтики в галузi залiзничного транспорту – начальника вiддiлу розвитку залiзничних перевезень, логiстики та взаємодiї з учасниками ринку Мiнiнфраструктури Савiних Сергiя Анатолiйовича строком на 5 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Сергiй Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiальнiсть облiк та аудит
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Пiвнiчний офiс Держаудитслужби, головний державний фiнансовий iнспектор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.07.2017 5
9) Опис
Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 19.07.2017 року № 247 (вхiдний №149/1/17 вiд 21.07.2017) внесено змiни до персонального складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Веденно до складу Ревiзiйної комiсiї головного державного фiнансового iнспектора вiддiлу взаємодiї з правоохороними органами Пiвнiчного офiсу Держаудитслужбиi Мельника Сергiя Вiкторовича строком на 5 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiгунець Дмитро Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1992
5) освіта**
Нацiональний юридичний унiверситет iменi Ярослава Мудрого, «Правознавство»
6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Рiвненськiй областi, слiдчий
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.10.2016 –
9) Опис
Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 31.10.2016 року № 373 “Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”, Бiгунця Д.В – Головного спецiалiста Управлiння з питань запобiгання корупцiї, внутрiшнiх розсiдувань та державного фiнансового монiторiнгу, призначено членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Алоянц Степан Олексiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Київський iнститут народного господарства
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДПI в Шевченкiвському районi м. Київ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.07.2017 5
9) Опис
Алоянца С.О. – головного державного ревiзора-iнспектора вiддiлу податкового супроводження пiдприємств звязку Офiсу великих платникiв податкiв, призначено членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” наказом Мiнiстерства iнфраструктури України. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хрус Володимир Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Київський нацiональний економiчний унiверситет, Облiк i аудит
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ГУ ДФС у м.Києвi, ГДРI
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.10.2016 5
9) Опис
Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 31.10.2016 року № 373 “Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”, Хруса В.I. – головного державного ревiзора-iнспектора вiддiлу перевiрок у сферi легкої та харчової промисловостi управлiння аудиту у сферi матерiального виробництва ГУ ДВС у м.Києвi, призначено членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серьогiна Iрина Степанiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Львiвський Нацiональний унiверситет iм. I. Франка, економiчний факультет
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
правлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Рiвненськiй областi, слiдчий
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.10.2016 5
9) Опис
Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 31.10.2016 року № 373 “Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”, Серьогiну I.С. – головного спецiалiста вiддiлу економiчного аналiзу та оплати працi Управлiння економiчного розвитку та фiнансiв Мiнiстерства iнфраструктури України, призначено членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особи*МісцезнаходженняКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
Мiнiстерство iнфраструктури Украни3747206201135 Україна м. Київ Святошинський Київ пр-т Перемоги, 1414170209010000
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи**Кількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
Усього141702090000

*Для юридичної особи – нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення:21819821981700218198219817
будівлі та споруди12359412204500123594122045
машини та обладнання1848818303001848818303
транспортні засоби7270476138007270476138
земельні ділянки000000
інші341233310034123331
2. Невиробничого призначення:49751300497513
будівлі та споруди6962006962
машини та обладнання000000
транспортні засоби000000
земельні ділянки000000
інвестиційна нерухомість42845100428451
інші000000
Усього21869522033000218695220330
Опис

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)240879227936
Статутний капітал (тис. грн.)141702141702
Скоригований статутний капітал (тис. грн)141702141702
ОписВiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв АТ, затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, пiд вартiстю чистих активiв АТ розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобовязань прийнятих до розрахунку. Данi методичнi рекомендацiї розробленi з метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв АТ.
ВисновокСтаном на 31.122017 р. ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” має наступнi данi:
сума ативiв прийнятих до розрахунку складає 335705 тис. грн;
сума зобовязань, прийнятих до розрахунку складає 94826 тис. грн;
розрахункова вартiсть чистих активiв становить 240879 тис. грн;
статутний капiтал складає 141702 тис. грн;
неоплачений капiтал складає 0,00 тис. грн.

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банкуXXX
у тому числі: 
Зобов’язання за цінними паперамиXXX
у тому числі: 
за облігаціями (за кожним випуском):XXX
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):XXX
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):XXX
за векселями (всього)XXX
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):XXX
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):XXX
Податкові зобов’язанняX6381XX
Фінансова допомога на зворотній основіX0XX
Інші зобов’язання та забезпеченняX88445XX
Усього зобов’язань та забезпеченьX94826XX
Опис:Iншi зобов’язання: – за товари, роботи, послуги – 28551; – за розрахунками зi страхування – 4165; – за розрахунками з оплати працi – 8464; – за одержаними авансами – 24568; – за поточними забезпеченнями – 13030; – за iншими поточними зобов’язаннями – 9667; розрахунок з бюджетом – 6381.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/пРікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1201700
2201600
3201500

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

ТакНі
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збориX
АкціонериX
Депозитарна установаX
Інше (запишіть): нiНі

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуX
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотківX

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

ТакНі
Підняттям картокX
Бюлетенями (таємне голосування)X
Підняттям рукX
Інше (запишіть): нiНі

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

ТакНі
РеорганізаціяX
Додатковий випуск акційX
Унесення змін до статутуX
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товаристваX
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товаристваX
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової радиX
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органуX
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)X
Делегування додаткових повноважень наглядовій радіX
Інше (запишіть): нiНі
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

ТакНі
Наглядова радаX
Виконавчий органX
Ревізійна комісія (ревізор)X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товаристванi
Інше (зазначити)
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:5
членів наглядової ради – акціонерів
членів наглядової ради – представників акціонерів
членів наглядової ради – незалежних директорів
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

ТакНі
СкладуX
ОрганізаціїX
ДіяльностіX
Інше (запишить)
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

ТакНі
Стратегічного плануванняX
АудиторськийX
З питань призначень і винагородX
ІнвестиційнийX
Інші (запишіть)
Інші (запишіть)
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

ТакНі
Винагорода є фіксованою сумоюX
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акційX
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товаристваX
Члени наглядової ради не отримують винагородиX
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузіX
Знання у сфері фінансів і менеджментуX
Особисті якості (чесність, відповідальність)X
Відсутність конфлікту інтересівX
Граничний вікX
Відсутні будь-які вимогиX
Інше (запишіть):X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товаристваX
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язкамиX
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового членаX
Інше (запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 5 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)ТакНіНіНі
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)ТакНіНіНі
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджетуТакНіНіНі
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органуТакНіНіНі
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиТакНіНіНі
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісіїТакНіНіНі
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органуТакНіНіНі
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової радиТакНіНіНі
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органуТакНіНіНі
Прийняття рішення про додатковий випуск акційТакНіНіНі
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акційТакТакНіНі
Затвердження зовнішнього аудитораНіТакНіНі
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересівНіНіНіТак
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

ТакНі
Положення про загальні збори акціонерівX
Положення про наглядову радуX
Положення про виконавчий органX
Положення про посадових осіб акціонерного товаристваX
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)X
Положення про акції акціонерного товаристваX
Положення про порядок розподілу прибуткуX
Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльностіНіТакТакТакТак
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталуНіТакНіТакТак
Інформація про склад органів управління товаристваНіТакНіТакТак
Статут та внутрішні документиНіНіТакТакНі
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведенняНіНіНіНіНі
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товаристваНіНіНіНіНі
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

ТакНі
Не проводились взагаліX
Менше ніж раз на рікX
Раз на рікX
Частіше ніж раз на рікX

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

ТакНі
Загальні збори акціонерівX
Наглядова радаX
Виконавчий органX
Інше (запишіть)
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

ТакНі
Не задовольняв професійний рівеньX
Не задовольняли умови договору з аудиторомX
Аудитора було змінено на вимогу акціонерівX
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

ТакНі
Ревізійна комісія (ревізор)X
Наглядова радаX
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товаристваX
Стороння компанія або сторонній консультантX
Перевірки не проводилисьX
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

ТакНі
З власної ініціативиX
За дорученням загальних зборівX
За дорученням наглядової радиX
За зверненням виконавчого органуX
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосівX
Інше (запишіть)Вищий орган Товариства
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

ТакНі
Випуск акційX
Випуск депозитарних розписокX
Випуск облігаційX
Кредити банківX
Фінансування з державного і місцевих бюджетівX
Інше (запишіть): нi

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначилисьX
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 01 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111
Територіяза КОАТУУ8036600000
Організаційно-правова форма господарюванняза КОПФГ230
Вид економічної діяльностіза КВЕД49.20
Середня кількість працівників2061
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адресавул. Алма-Атинська, 37, м. Київ, 02092
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:100055975204
первісна вартість10011033510259
накопичена амортизація100247385055
Незавершені капітальні інвестиції100585047065
Основні засоби:1010218267219879
первісна вартість1011952984967606
знос1012974717747727
Інвестиційна нерухомість:1015428451
первісна вартість10161101956
знос1017673505
Довгострокові біологічні активи:1020
первісна вартість1021
накопичена амортизація1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
інші фінансові інвестиції1035
Довгострокова дебіторська заборгованість1040141145
Відстрочені податкові активи1045
Гудвіл1050
Відстрочені аквізиційні витрати1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах1065
Інші необоротні активи1090
Усього за розділом I1095232937232744
II. Оборотні активи
Запаси11005048158442
Виробничі запаси11015048158442
Незавершене виробництво1102
Готова продукція1103
Товари1104
Поточні біологічні активи1110
Депозити перестрахування1115
Векселі одержані1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги11254171014
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

16870

30344
з бюджетом113551953182
у тому числі з податку на прибуток11365129340
з нарахованих доходів11400
із внутрішніх розрахунків1145
Інша поточна дебіторська заборгованість115520564383
Поточні фінансові інвестиції1160
Гроші та їх еквіваленти11653232979
Готівка1166
Рахунки в банках11673232979
Витрати майбутніх періодів11705196403
Частка перестраховика у страхових резервах1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
резервах збитків або резервах належних виплат1182
резервах незароблених премій1183
інших страхових резервах1184
Інші оборотні активи119039635014
Усього за розділом II119584501102961
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200
Баланс1300317438335705
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал1400141702131702
Внески до незареєстрованого статутного капіталу1401
Капітал у дооцінках14055247152471
Додатковий капітал141021741301265
Емісійний дохід1411
Накопичені курсові різниці1412
Резервний капітал141549816107
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)142049399269
Неоплачений капітал1425( )( )( )
Вилучений капітал1430( )( )( )
Інші резерви1435
Усього за розділом I1495225834240814
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання15006565
Пенсійні зобов’язання1505
Довгострокові кредити банків1510
Інші довгострокові зобов’язання1515
Довгострокові забезпечення1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу1521
Цільове фінансування152535
Благодійна допомога1526
Страхові резерви, у тому числі:1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)1534
Інвестиційні контракти;1535
Призовий фонд1540
Резерв на виплату джек-поту1545
Усього за розділом II159510065
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків1600
Векселі видані1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги16151201728551
за розрахунками з бюджетом1620205246381
за у тому числі з податку на прибуток1621
за розрахунками зі страхування162531864165
за розрахунками з оплати праці163079748464
за одержаними авансами16352054024568
за розрахунками з учасниками1640
із внутрішніх розрахунків1645
за страховою діяльністю1650
Поточні забезпечення16601799213030
Доходи майбутніх періодів1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків1670
Інші поточні зобов’язання169092719667
Усього за розділом IІІ16959150494826
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800
Баланс1900317438335705
Примітки
КерівникСек Р.П.
Головний бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 01 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)2000441832388420
Чисті зароблені страхові премії2010
Премії підписані, валова сума2011
Премії, передані у перестрахування2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( 386622 )( 330909 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами2070( )( )
Валовий:
 прибуток

2090

55210

57511
 збиток2095( )( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах2112
Інші операційні доходи212094188942
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції2122
Адміністративні витрати2130( 26355 )( 24170 )
Витрати на збут2150( )( )
Інші операційні витрати2180( 10892 )( 25799 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю2181( )( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції2182( )( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

27381

16484
 збиток2195( )( )
Дохід від участі в капіталі2200
Інші фінансові доходи2220
Інші доходи224034210
Дохід від благодійної допомоги2241
Фінансові витрати2250( )( )
Втрати від участі в капіталі2255( )( )
Інші витрати2270( )( 8 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

27415

16686
 збиток2295( )( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток230048793284
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

22536

13402
 збиток2355( )( )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405
Накопичені курсові різниці2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств2415
Інший сукупний дохід2445
Інший сукупний дохід до оподаткування2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом2455
Інший сукупний дохід після оподаткування2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)24652253613402
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати2500159346136850
Витрати на оплату праці2505162712137137
Відрахування на соціальні заходи25103480129259
Амортизація25151332113051
Інші операційні витрати25205325163587
Разом2550423431379884
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій2600141702090141702090
Скоригована середньорічна кількість простих акцій2605141702090141702090
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26100.159040.09458
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26150.159040.09458
Дивіденди на одну просту акцію2650
Примітки
КерівникСек Р.П.
Головний бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 01 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1383

1920
Повернення податків і зборів3005122903
у тому числі податку на додану вартість3006
Цільового фінансування30109073
Надходження від отримання субсидій, дотацій3011
Надходження авансів від покупців і замовників3015589570518564
Надходження від повернення авансів3020516238
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках302599266
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)30351621
Надходження від операційної оренди30403981466
Надходження від отримання роялті, авторських винагород3045
Надходження від страхових премій3050
Надходження фінансових установ від повернення позик3055
Інші надходження3095645311631
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 219475 )

( 175343 )
Праці3105( 132099 )( 110025 )
Відрахувань на соціальні заходи3110( 36521 )( 30726 )
Зобов’язань з податків і зборів3115( 115614 )( 89026 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток3116( 242 )( 6426 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість3117( 62656 )( 42321 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів3118( 52716 )( 39666 )
Витрачання на оплату авансів3135( 48075 )( 99995 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>3140( 151 )( 2676 )
Витрачання на оплату цільових внесків3145( 5 )( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами3150( )( )
Витрачання фінансових установ на надання позик3155( )( )
Інші витрачання3190( 19677 )( 13696 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності31952703013595
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів3220
Надходження від деривативів3225
Надходження від погашення позик3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3235
Інші надходження3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255( )( )
необоротних активів3260( 1813 )( 5075 )
Виплати за деривативами3270( )( )
Витрачання на надання позик3275( )( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280( )( )
Інші платежі3290( 14795 )( 6078 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295-16608-11153
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик33052267
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві3310
Інші надходження3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345( )( )
Погашення позик3350
Сплату дивідендів3355( 7738 )( 6650 )
Витрачання на сплату відсотків3360( )( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365( )( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370( )( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375( )( )
Інші платежі3390( 50 )( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395-7766-6583
Чистий рух грошових коштів за звітний період34002656-4141
Залишок коштів на початок року34053234464
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410
Залишок коштів на кінець року34152979323
Примітки
КерівникСек Р.П.
Головний бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 01 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505XX
збільшення (зменшення) забезпечень3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів3526
Фінансові витрати3540XX
Зменшення (збільшення) оборотних активів3550
Збільшення (зменшення) запасів3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань3560
Грошові кошти від операційної діяльності3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань3567
Сплачений податок на прибуток3580XX
Сплачені відсотки3585XX
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200XX
необоротних активів3205XX
Надходження від отриманих:
відсотків
3215XX
дивідендів3220XX
Надходження від деривативів3225XX
Надходження від погашення позик3230XX
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3235XX
Інші надходження3250XX
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255XX( )
необоротних активів3260XX
Виплати за деривативами3270XX
Витрачання на надання позик3275XX
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280XX
Інші платежі3290XX
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300XX
Отримання позик3305XX
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві3310XX
Інші надходження3340XX
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345XX
Погашення позик3350XX
Сплату дивідендів3355XX
Витрачання на сплату відсотків3360XX
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365XX
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370XX
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375XX
Інші платежі3390XX
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400
Залишок коштів на початок року3405XX
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410
Залишок коштів на кінець року3415
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 01 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року4000141702524712174149817464228359
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок4010
Інші зміни409025252525
Скоригований залишок на початок року4095141702524712174149814939225834
Чистий прибуток (збиток) за звітний період41002253622536
Інший сукупний дохід за звітний період4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів4112
Накопичені курсові різниці4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств4114
Інший сукупний дохід4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
420077387738
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу4205
Відрахування до резервного капіталу421011261126
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів422093429342
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток)4265
Анулювання викуплених акцій (часток)4270
Вилучення частки в капіталі4275
Зменшення номінальної вартості акцій4280
Інші зміни в капіталі4290182182
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві4291
Разом змін у капіталі429595241126433014980
Залишок на кінець року4300141702524713126561079269240814
Примітки
КерівникСек Р.П.
Головний бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 01 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111
Територіяза КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарюванняза КОПФГ
Вид економічної діяльностіза КВЕД
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:1000
 первісна вартість1001
 накопичена амортизація1002
Незавершені капітальні інвестиції1005
Основні засоби:1010
 первісна вартість1011
 знос1012
Інвестиційна нерухомість:1015
 первісна вартість1016
 знос1017
Довгострокові біологічні активи:1020
 первісна вартість1021
 накопичена амортизація1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
інші фінансові інвестиції1035
Довгострокова дебіторська заборгованість1040
Відстрочені податкові активи1045
Гудвіл1050
Гудвіл при консолідації1055
Відстрочені аквізиційні витрати1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах1065
Інші необоротні активи1090
Усього за розділом I1095
II. Оборотні активи
Запаси1100
Виробничі запаси1101
Незавершене виробництво1102
Готова продукція1103
Товари1104
Поточні біологічні активи1110
Депозити перестрахування1115
Векселі одержані1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130
 з бюджетом1135
 у тому числі з податку на прибуток1136
 з нарахованих доходів1140
 із внутрішніх розрахунків1145
Інша поточна дебіторська заборгованість1155
Поточні фінансові інвестиції1160
Гроші та їх еквіваленти1165
Готівка1166
Рахунки в банках1167
Витрати майбутніх періодів1170
Частка перестраховика у страхових резервах1180
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань

1181
 резервах збитків або резервах належних виплат1182
 резервах незароблених премій1183
 інших страхових резервах1184
Інші оборотні активи1190
Усього за розділом II1195
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200
Баланс1300
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал1400
Внески до незареєстрованого статутного капіталу1401
Капітал у дооцінках1405
Додатковий капітал1410
Емісійний дохід1411
Накопичені курсові різниці1412
Резервний капітал1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420
Неоплачений капітал1425( )( )( )
Вилучений капітал1430( )( )( )
Інші резерви1435
Неконтрольована частка1490
Усього за розділом I1495
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання1500
Пенсійні зобов’язання1505
Довгострокові кредити банків1510
Інші довгострокові зобов’язання1515
Довгострокові забезпечення1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу1521
Цільове фінансування1525
Благодійна допомога1526
Страхові резерви, у тому числі:1530
 резерв довгострокових зобов’язань1531
 резерв збитків або резерв належних виплат1532
 резерв незароблених премій1533
 інші страхові резерви1534
Інвестиційні контракти;1535
Призовий фонд1540
Резерв на виплату джек-поту1545
Усього за розділом II1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків1600
Векселі видані1605
Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями
1610
 за товари, роботи, послуги1615
 за розрахунками з бюджетом1620
 у тому числі з податку на прибуток1621
 за розрахунками зі страхування1625
 за розрахунками з оплати праці1630
 за одержаними авансами1635
 за розрахунками з учасниками1640
 із внутрішніх розрахунків1645
 за страховою діяльністю1650
Поточні забезпечення1660
Доходи майбутніх періодів1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків1670
Інші поточні зобов’язання1690
Усього за розділом IІІ1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800
Баланс1900
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 01 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)2000
Чисті зароблені страхові премії2010
Премії підписані, валова сума2011
Премії, передані у перестрахування2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050
Чисті понесені збитки за страховими виплатами2070
Валовий:
 прибуток

2090
 збиток2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах2112
Інші операційні доходи2120
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції2122
Адміністративні витрати2130( )( )
Витрати на збут2150( )( )
Інші операційні витрати2180( )( )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю2181( )( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції2182( )( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190
 збиток2195( )( )
Дохід від участі в капіталі2200
Інші фінансові доходи2220
Інші доходи2240
Дохід від благодійної допомоги2241
Фінансові витрати2250( )( )
Втрати від участі в капіталі2255( )( )
Інші витрати2270( )( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
 збиток2295( )( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
 збиток2355( )( )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405
Накопичені курсові різниці2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств2415
Інший сукупний дохід2445
Інший сукупний дохід до оподаткування2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом2455
Інший сукупний дохід після оподаткування2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465
Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії

2470
 неконтрольованій частці2475
Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії

2480
неконтрольованій частці2485
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати2500
Витрати на оплату праці2505
Відрахування на соціальні заходи2510
Амортизація2515
Інші операційні витрати2520
Разом2550
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію2615
Дивіденди на одну просту акцію2650
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 01 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
Повернення податків і зборів3005
у тому числі податку на додану вартість3006
Цільового фінансування3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій3011
Надходження авансів від покупців і замовників3015
Надходження від повернення авансів3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)3035
Надходження від операційної оренди3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород3045
Надходження від страхових премій3050
Надходження фінансових установ від повернення позик3055
Інші надходження3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100( )( )
Праці3105( )( )
Відрахувань на соціальні заходи3110( )( )
Зобов’язань з податків і зборів3115( )( )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток3116( )( )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість3117( )( )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів3118( )( )
Витрачання на оплату авансів3135( )( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>3140( )( )
Витрачання на оплату цільових внесків3145( )( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами3150( )( )
Витрачання фінансових установ на надання позик3155( )( )
Інші витрачання3190( )( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів3220
Надходження від деривативів3225
Надходження від погашення позик3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3235
Інші надходження3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255( )( )
необоротних активів3260( )( )
Виплати за деривативами3270( )( )
Витрачання на надання позик3275( )( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280( )( )
Інші платежі3290( )( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві3310
Інші надходження3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345( )( )
Погашення позик3350
Сплату дивідендів3355( )( )
Витрачання на сплату відсотків3360( )( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365( )( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370( )( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375( )( )
Інші платежі3390( )( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400
Залишок коштів на початок року3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410
Залишок коштів на кінець року3415
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 01 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування3500
Коригування на:
 амортизацію необоротних активів
3505XX
 збільшення (зменшення) забезпечень3510
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць3515
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів3526
Фінансові витрати3540XX
Зменшення (збільшення) оборотних активів3550
Збільшення (зменшення) запасів3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань3560
Грошові кошти від операційної діяльності3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги

3561
 за розрахунками з бюджетом3562
 за розрахунками зі страхування3563
 за розрахунками з оплати праці3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань3567
Сплачений податок на прибуток3580XX
Сплачені відсотки3585XX
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій

3200

X

X
 необоротних активів3205XX
Надходження від отриманих:
 відсотків

3215

X

X
 дивідендів3220XX
Надходження від деривативів3225XX
Надходження від погашення позик3230XX
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3235XX
Інші надходження3250XX
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій

3255

X

X

( )
 необоротних активів3260XX
Виплати за деривативами3270XX
Витрачання на надання позик3275XX
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280XX
Інші платежі3290XX
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

X

X
Отримання позик3305XX
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві3310XX
Інші надходження3340XX
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

X
Погашення позик3350XX
Сплату дивідендів3355XX
Витрачання на сплату відсотків3360XX
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365XX
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370XX
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375XX
Інші платежі3390XX
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400
Залишок коштів на початок року3405XX
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410
Залишок коштів на кінець року3415
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 01 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

СтаттяКод рядкаНалежить власникам материнської компаніїНеконтрольована часткаРазом
зареєстрований капіталкапітал у дооцінкахдодатковий капіталрезервний капіталнерозподілений прибуток (непокритий збиток)неоплачений капіталвилучений капіталвсього
123456789101112
Залишок на початок року4000
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок4010
Інші зміни4090
Скоригований залишок на початок року4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100
Інший сукупний дохід за звітний період4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів4112
Накопичені курсові різниці4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств4114
Інший сукупний дохід4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу4205
Відрахування до резервного капіталу4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток)4265
Анулювання викуплених акцій (часток)4270
Вилучення частки в капіталі4275
Зменшення номінальної вартості акцій4280
Інші зміни в капіталі4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві4291
Разом змін у капіталі4295
Залишок на кінець року4300
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер