Перейти до вмісту

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

за 2018 рік

Титульний аркуш

26.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 802
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення).

виконуючий обов’язки голови правл?ння   Сек Руслан Петрович
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04737111

4. Місцезнаходження: 02092, Україна, Київська обл., Київ,  вул. Алма-Атинська, 37.

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 568 88 14, (044) 568 79 52

6. Адреса електронної пошти: ks@mppzt.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): 31.12.2018,

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринкуhttps://mppzt.com.ua/info/the-especial-information06.05.2019
 (адреса сторінки)(дата)

Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітентаX
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностіX
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
5. Інформація про рейтингове агентство 
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітентаX
7. Судові справи емітента 
8. Штрафні санкції емітента 
9. Опис бізнесу 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)X
1) інформація про органи управлінняX
2) інформація про посадових осіб емітента 
– інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
– інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
– інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)X
11. Звіт керівництва (звіт про управління) 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
2) інформація про розвиток емітента 
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента 
– завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
– інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 
4) звіт про корпоративне управління 
– власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
– кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
– інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги 
– інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) 
– інформація про наглядову раду 
– інформація про виконавчий орган 
– опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент 
– перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента 
– інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента 
– порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
– повноваження посадових осіб емітента 
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій 
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників) 
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєструX
1) інформація про випуски акцій емітентаX
2) інформація про облігації емітента 
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
4) інформація про похідні цінні папери емітента 
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду 
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) 
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента 
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами 
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітентаX
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента 
3) інформація про зобов’язання емітентаX
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітентX
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
26. Інформація вчинення значних правочинів 
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість 
29. Річна фінансова звітністьX
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) 
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
32. Твердження щодо річної інформації 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента 
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом 
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
41. Основні відомості про ФОН 
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
45. Правила ФОН 
46. Примітки: 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            А 01 № 400140

3. Дата проведення державної реєстрації

            16.06.1992

4. Територія (область)

            Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            141702090

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            100

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

            2023

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            49.20 – Вантажний залiзничний транспорт

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ПАТ АБ “УКРГАЗБАНК”

2) МФО банку

            320478

3) Поточний рахунок

            26005924430720

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіОрган державної влади, що видав ліцензіюДата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
12345
Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом54893306.07.2017Мiнiстерство iнфраструктури України 
ОписНе потребує продовження термiну дiї.
Господарська дiяльнiсть з будiвництва об’єктiв, що за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об’єктiв з середнiми та значними наслiдками49-Л25.10.2017Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 
ОписНе потребує продовження термiну дiї.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

1) Найменування

            Барська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, територiя Цукрового заводу, 40

3) Опис

1) Найменування

            Бердянська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 71116, Запорізька обл., Бердянський р-н, м. Бердянська, вул. Космонавтiв, 8А

3) Опис

1) Найменування

            Бродецька фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 22115, Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Бродецьке, вул. Робiтнича, 66

3) Опис

1) Найменування

            Енергодарська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 71503, Запорізька обл., Енергодарський р-н, м. Енергодар, вул. Промислова, 98 а

3) Опис

1) Найменування

            Житомирська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 10001, Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Житомир, вул. Промислова, 22а

3) Опис

1) Найменування

            Зеленодольська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 53860, Дніпропетровська обл., Апостолiвський р-н, м. Зеленодольськ, вул. Зелене Поле, 1

3) Опис

1) Найменування

            Iзмаїльська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 68600, Одеська обл., Iзмаїлський р-н, м. Iзмаїл, Нахiмова, 300

3) Опис

1) Найменування

            Кам’янець-Подiльська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 32300, Хмельницька обл., Кам’янець-Подiльський р-н, м. Кам’янець-Подiльський, вул. Ценського , 3а

3) Опис

1) Найменування

            Київ-Петрiвська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 04655, Київська обл., —- р-н, м. Київ, вул. Куренiвська, 8

3) Опис

1) Найменування

            Київ-Московська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 01013, Київська обл., Голосiївський р-н, м. Київ, вул. Будiндустрiї 7-в

3) Опис

1) Найменування

            Кiровоградська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 25014, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, м. Кiровоград, пр-т Промисловий, 6

3) Опис

1) Найменування

            Костянтинiвська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 85114, Донецька обл., — р-н, м.  Костянтинiвка, вул. Олекси Тихого, 238

3) Опис

1) Найменування

            Котовська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 66308, Одеська обл., — р-н, м. Подiльськ, провулок Довженка, 17

3) Опис

1) Найменування

            Лубенська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 37500, Полтавська обл., — р-н, м. Лубни, вул. Метеорологiчна, 39;

3) Опис

1) Найменування

            Миронiвська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 84791, Донецька обл., — р-н, смт. Миронiвський, вул. Заводська, 34

3) Опис

1) Найменування

            Новокаховська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 74900, Херсонська обл., — р-н, м. Нова Каховка, улица Французська (П.Комуны) 1к.

3) Опис

1) Найменування

            Одеська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 65006, Одеська обл., — р-н, м. Одеса, 3-й Вапняний пров., 4-а

3) Опис

1) Найменування

            Ольшанська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 54028, Миколаївська обл., р-н Ингульский р-н, м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 4-а

3) Опис

1) Найменування

            Полтавська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 36014, Полтавська обл., — р-н, м. Полтава, вул. Харчовикiв, 19 а

3) Опис

1) Найменування

            Прилуцька фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 17500, Чернігівська обл., Прилуцький р-н р-н, м. Прилуки, вул. Дружби народiв, 6

3) Опис

1) Найменування

            Сумська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 40022, Сумська обл., — р-н, м. Суми, провулок 3-й Заводський,8

3) Опис

1) Найменування

            Трипiльська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 08720, Київська обл., Обухiвський р-н, м. Українка, вул. Промислова, 3.

3) Опис

1) Найменування

            Харкiвська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 61036, Харківська обл., — р-н, м. Харкiв, вул. Переїздна 30

3) Опис

1) Найменування

            Херсонська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 73008, Херсонська обл., — р-н, м. Херсон, Бериславське шосе, 1

3) Опис

1) Найменування

            Черкаська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 18008, Черкаська обл., — р-н, м. Черкаси, вул. Сурикова, 14 а

3) Опис

1) Найменування

            Київ-Днiпровський виробничий пiдроздiл

2) Місцезнаходження

            Україна, 02092, Київська обл., — р-н, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 37

3) Опис

1) Найменування

            Тернопiльська фiлiя

2) Місцезнаходження

            Україна, 46001, Тернопільська обл., Тернопiльський р р-н, м. Острiв, вул. Промислова Бiчна 3 Б

3) Опис

IV. Інформація про органи управління

Орган управлінняСтруктураПерсональний склад
Мiнiстерство iнфраструктури УкраїниВiдповiдно до Статуту ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”  Вищим органом Товариства є Держава в особi Мiнiстерства iнфраструктури України, як єдиний акцiонер, який виконує повноваження загальних зборiв акцiонерiв.не визначений
Наглядова Рада Наглядова рада: є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу (Правлiння). Метою дiяльностi Наглядової (Спостережної ради) є представництво iнтересiв i захист прав Вищого органу Товариства, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розроблення стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства.Голова наглядової ради – Жукова Галина Валерiївначлен наглядової ради – Калiнiченко Вiкторiя Юрiївначлен наглядової ради – Сачiвко Андрiй Iвановиччлен наглядової ради – Тимченко Богдан Вiкторовиччлен наглядової ради – Кацiон Юрiй Миколайович
Ревiзiйна Комiсiя Ревiзiйна комiсiя: є органом, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.Голова ревiзiйної комiсiї – Савiнних Сергiй Анатолiйовиччлен ревiзiйної комiсiї – Мельник Сергiй Вiкторовиччлен ревiзiйної комiсiї – Алоянц Степан Олексiйовиччлен ревiзiйної комiсiї – Серьогiна Iрина Степанiвначлен ревiзiйної комiсiї – Бiгунець Дмитро Васильович 
Виконавчий орган (Правлiння)Правлiння Товариства: є виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння пiдзвiтне Вищому органу Товариства та Наглядовiй радi. Голову правлiння призначає (звiльняє) та/або укладає (розриває) з ним контракт Мiнiстерство iнфраструктури України як Вищий орган Товариства. Правлiння дiє на пiдставi Статуту та Положення про правлiння приватного акцiонерного товариствавиконуючий обов’язки голови Правлiння – Сек Руслан Петровичзаступник голови правлiння – Усенко Дмитро Вiкторовичзаступник голови правлiння – Юришев Павло Леонiдовиччлен правлiння – Жуковський Олександр Юрiйовиччлен правлiння – Якимовський Олег Леонтiйовиччлен правлiння – Лебедєва Ольга Сергiївначлен правлiння – Мазуренко Олександр Васильович 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасникаІдентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасникаМісцезнаходженняВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мiнiстерство iнфраструктури України            3747206201135, Україна, Київська обл., — р-н, Київ, проспект Перемоги, 14,100
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особиВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
  
Усього100

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного папераФорма існування та форма випускуНомінальна вартість (грн)Кількість акцій (шт.)Загальна номінальна вартість (грн)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
26.07.2010584/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000080451Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні1141 702 090141 702 090100
ОписСередньорiчна кiлькiсть простих акцiй Товариства за звiтний перiод (300) – 141702090 шт

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банкуX0XX
у тому числі: 
Зобов’язання за цінними паперамиX0XX
у тому числі: 
за облігаціями (за кожним власним випуском):X0XX
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):X0XX
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):X0XX
за векселями (всього)X0XX
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):X0XX
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):X0XX
Податкові зобов’язанняX19 897XX
Фінансова допомога на зворотній основіX0XX
Інші зобов’язання та забезпеченняX138 433XX
Усього зобов’язань та забезпеченьX158 330XX
ОписIншi зобов’язання: – за товари, роботи, послуги – 47 607;  – за розрахунками з оплати працi – 11 884; – за одержаними авансами – 31 005; – за поточними забезпеченнями -37 527; – за iншими поточними зобов’язаннями – 10 410.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особиНацiональний депозитарiй України
Організаційно-правова формаПублічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи30370711
Місцезнаходження04107, Україна, Київська обл., Київ, вул. Тропiнiна, 7-г.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності735
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документНАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа23.04.2013
Міжміський код та телефон0445910437
Факс0445910437
Вид діяльностіДепозитарна дiяльнiсть
ОписДепозитарiєм Товариства є Публiчне акцiонерне товаритсво”Нацiональний депозитарiй України”, код ЄДРПОУ: 30370711
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи АБ “УКРГАЗБАНК”
Організаційно-правова формаПублічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи23697280
Місцезнаходження02152, Україна, Київська обл., Київ, вул. Миколайчука, 1А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документНАцiональний банк України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 
Міжміський код та телефон0442911206
Факс 
Вид діяльностіБанкiвська дiяльнiсть
ОписРахунок вiдкрито у нацiональнiй валютi України
 КОДИ
 Дата31.12.2018
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111
Територіям.Київ, Днiпровський р-нза КОАТУУ8036600000
Організаційно-правова форма господарюванняАкціонерне товариствоза КОПФГ230
Вид економічної діяльностіВантажний залізничний транспортза КВЕД49.20

Середня кількість працівників: 2023

Адреса, телефон: 02092 Київ, вул. Алма-Атинська, 37., (044) 568 88 14

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуv
за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Консолідований баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 p.

Форма №1-к

 Код за ДКУД1801007
АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
    I. Необоротні активи   
Нематеріальні активи10005 2054 866
    первісна вартість100110 26010 258
    накопичена амортизація1002( 5 055 )( 5 392 )
Незавершені капітальні інвестиції10057 13719 546
Основні засоби1010219 240269 936
    первісна вартість1011966 8441 033 978
    знос1012( 747 604 )( 764 042 )
Інвестиційна нерухомість1015451353
    первісна вартість1016956790
    знос1017( 505 )( 437 )
Довгострокові біологічні активи102000
    первісна вартість102100
    накопичена амортизація1022( 0 )( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:   
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств103000
    інші фінансові інвестиції103500
Довгострокова дебіторська заборгованість1040145294
Відстрочені податкові активи104500
Гудвіл105000
Гудвіл при консолідації105500
Відстрочені аквізиційні витрати106000
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах106500
Інші необоротні активи109000
Усього за розділом I1095232 178294 995
    II. Оборотні активи   
Запаси110058 27874 838
Виробничі запаси110158 27874 838
Незавершене виробництво110200
Готова продукція110300
Товари110400
Поточні біологічні активи111000
Депозити перестрахування111500
Векселі одержані112000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги11251 0142 314
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   
    за виданими авансами113030 38728 240
    з бюджетом1135827325
    у тому числі з податку на прибуток11363406
    з нарахованих доходів114000
    із внутрішніх розрахунків114500
Інша поточна дебіторська заборгованість11557 2759 251
Поточні фінансові інвестиції116000
Гроші та їх еквіваленти11652 9792 890
Готівка116600
Рахунки в банках11672 9792 890
Витрати майбутніх періодів1170403420
Частка перестраховика у страхових резервах118000
у тому числі в:   
    резервах довгострокових зобов’язань118100
    резервах збитків або резервах належних виплат118200
    резервах незароблених премій118300
    інших страхових резервах118400
Інші оборотні активи11904 9138 890
Усього за розділом II1195106 076127 168
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття120000
Баланс1300338 254422 163
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
    I. Власний капітал   
Зареєстрований (пайовий) капітал1400141 702141 702
Внески до незареєстрованого статутного капіталу140100
Капітал у дооцінках140552 47152 471
Додатковий капітал141031 26542 793
Емісійний дохід141100
Накопичені курсові різниці141200
Резервний капітал14156 1077 998
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)142010 57918 804
Неоплачений капітал1425( 0 )( 0 )
Вилучений капітал1430( 0 )( 0 )
Інші резерви143500
Неконтрольована частка149000
Усього за розділом I1495242 124263 768
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення   
Відстрочені податкові зобов’язання15006565
Пенсійні зобов’язання150500
Довгострокові кредити банків151000
Інші довгострокові зобов’язання151500
Довгострокові забезпечення152000
Довгострокові забезпечення витрат персоналу152100
Цільове фінансування152500
Благодійна допомога152600
Страхові резерви153000
у тому числі:   
    резерв довгострокових зобов’язань153100
    резерв збитків або резерв належних виплат153200
    резерв незароблених премій153300
    інші страхові резерви153400
Інвестиційні контракти153500
Призовий фонд154000
Резерв на виплату джек-поту154500
Усього за розділом II15956565
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення   
Короткострокові кредити банків160000
Векселі видані160500
Поточна кредиторська заборгованість за:   
    довгостроковими зобов’язаннями161000
    товари, роботи, послуги161529 93847 607
    розрахунками з бюджетом16206 33614 459
    у тому числі з податку на прибуток162103 943
    розрахунками зі страхування16254 1655 438
    розрахунками з оплати праці16308 46411 884
    одержаними авансами163524 57431 005
    розрахунками з учасниками164000
    із внутрішніх розрахунків164500
    страховою діяльністю165000
Поточні забезпечення166012 93037 527
Доходи майбутніх періодів166500
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків167000
Інші поточні зобов’язання16909 65810 410
Усього за розділом IІІ169596 065158 330
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття170000
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду180000
Баланс1900338 254422 163

Примітки: Складено за Положенням (стандартами) бухгалтерського облiку

Керівник                                             Сек Руслан Петрович

Головний бухгалтер                            Редченко Валентина Юрiївна

 КОДИ
 Дата 
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111

Консолідований звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

Форма №2-к

І. Фінансові результати

 Код за ДКУД1801008
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)2000648 820441 832
Чисті зароблені страхові премії201000
Премії підписані, валова сума201100
Премії, передані у перестрахування2012( 0 )( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума201300
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій201400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( 549 638 )( 386 622 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами2070( 0 )( 0 )
Валовий:    прибуток209099 18255 210
    збиток2095( 0 )( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань210500
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів211000
Зміна інших страхових резервів, валова сума211100
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах211200
Інші операційні доходи212010 0749 418
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю212100
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції212200
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування212300
Адміністративні витрати2130( 41 827 )( 26 355 )
Витрати на збут2150( 0 )( 0 )
Інші операційні витрати2180( 16 429 )( 10 892 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю218100
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції218200
Фінансовий результат від операційної діяльності:    прибуток219051 00027 381
    збиток2195( 0 )( 0 )
Дохід від участі в капіталі220000
Інші фінансові доходи222000
Інші доходи22408934
Дохід від благодійної допомоги224100
Фінансові витрати2250( 0 )( 0 )
Втрати від участі в капіталі2255( 0 )( 0 )
Інші витрати2270( 0 )( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті227500
Фінансовий результат до оподаткування:    прибуток229051 08927 415
    збиток2295( 0 )( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток230013 2664 879
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування230500
Чистий фінансовий результат:    прибуток235037 82322 536
    збиток2355( 0 )( 0 )

II. Сукупний дохід

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Дооцінка (уцінка) необоротних активів240000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів240500
Накопичені курсові різниці241000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств241500
Інший сукупний дохід244500
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом2455( 0 )( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)246537 82322 536
Чистий прибуток (збиток), що належить:    власникам материнської компанії247000
    неконтрольованій частці247500
Сукупний дохід, що належить:    власникам материнської компанії248000
    неконтрольованій частці248500

III. Елементи операційних витрат

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Матеріальні затрати2500247 564159 346
Витрати на оплату праці2505222 248162 712
Відрахування на соціальні заходи251047 67734 801
Амортизація251517 23913 321
Інші операційні витрати252073 08253 251
Разом2550607 810423 431

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Середньорічна кількість простих акцій2600141 702 090141 702 090
Скоригована середньорічна кількість простих акцій2605141 702 090141 702 090
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26100,2669200,159040
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26150,2669200,159040
Дивіденди на одну просту акцію26500,000,00

Примітки: вiдсутнi

Керівник                                             Сек Руслан Петрович

Головний бухгалтер                            Редченко Валентина Юрiївна

 КОДИ
 Дата 
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3-к

 Код за ДКУД1801009
 СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:   
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)300001 383
Повернення податків і зборів3005317122
 у тому числі податку на додану вартість300600
Цільового фінансування30108790
Надходження від отримання субсидій, дотацій301100
Надходження авансів від покупців і замовників3015870 087589 570
Надходження від повернення авансів30201 403516
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках30251499
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)30351416
Надходження від операційної оренди30401 670398
Надходження від отримання роялті, авторських винагород304500
Надходження від страхових премій305000
Надходження фінансових установ від повернення позик305500
Інші надходження309511 1806 453
Витрачання на оплату:   
Товарів (робіт, послуг)3100( 312 189 )( 219 475 )
Праці3105( 172 797 )( 132 099 )
Відрахувань на соціальні заходи3110( 48 889 )( 36 521 )
Зобов’язань з податків і зборів3115( 140 994 )( 115 614 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на прибуток3116( 9 299 )( 242 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на додану вартість3117( 65 335 )( 62 656 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з інших податків і зборів3118( 66 360 )( 52 716 )
Витрачання на оплату авансів3135( 51 446 )( 48 075 )
Витрачання на оплату повернення авансів3140( 127 )( 151 )
Витрачання на оплату цільових внесків3145( 0 )( 5 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами3150( 0 )( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик3155( 0 )( 0 )
Інші витрачання3190( 60 558 )( 19 677 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності319597 77227 030
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:   
    фінансових інвестицій320000
    необоротних активів320500
Надходження від отриманих:   
    відсотків321500
    дивідендів322000
Надходження від деривативів322500
Надходження від погашення позик323000
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці323500
Інші надходження325000
Витрачання  на придбання:   
    фінансових інвестицій3255( 0 )( 0 )
    необоротних активів3260( 15 577 )( 1 813 )
Виплати за деривативами3270( 0 )( 0 )
Витрачання на надання позик3275( 0 )( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280( 0 )( 0 )
Інші платежі3290( 65 331 )( 14 795 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295-80 908-16 608
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:   
Власного капіталу330000
Отримання позик33055322
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві331000
Інші надходження334000
Витрачання  на:   
Викуп власних акцій3345( 0 )( 0 )
Погашення позик3350( 0 )( 0 )
Сплату дивідендів3355( 16 902 )( 7 738 )
Витрачання на сплату відсотків3360( 0 )( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365( 0 )( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370( 0 )( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375( 0 )( 0 )
Інші платежі3390( 104 )( 50 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395-16 953-7 766
Чистий рух коштів за звітний період3400-892 656
Залишок коштів на початок року34052 979323
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів341000
Залишок коштів на кінець року34152 8902 979

Примітки: вiдсутнi

Керівник                                             Сек Руслан Петрович

Головний бухгалтер                            Редченко Валентина Юрiївна

 КОДИ
 Дата 
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111

Консолідований звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4-к

 Код за ДКУД1801011
  Належить власникам материнської компанії  
СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсьогоНеконтрольована часткаРазом
123456789101112
Залишок на початок року4000141 70252 47131 2656 1079 26900240 81400
Коригування:Зміна облікової політики40050000000000
Виправлення помилок401000001 310001 31000
Інші зміни40900000000000
Скоригований залишок на початок року4095141 70252 47131 2656 10710 57900242 12400
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100000037 8230037 82300
Інший сукупний дохід за звітний період41100000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів41110000000000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів41120000000000
Накопичені курсові різниці41130000000000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств41140000000000
Інший сукупний дохід41160000000000
Розподіл прибутку:Виплати власникам4200000016 9020016 90200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 42050000000000
Відрахування до резервного капіталу42100001 8911 89100000
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства42150000000000
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів42200010 805010 80500000
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення42250000000000
Внески учасників:Внески до капіталу42400000000000
Погашення заборгованості з капіталу42450000000000
Вилучення капіталу:Викуп акцій 42600000000000
Перепродаж викуплених акцій42650000000000
Анулювання викуплених акцій42700000000000
Вилучення частки в капіталі42750000000000
Зменшення номінальної вартості акцій42800000000000
Інші зміни в капіталі429000723000072300
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві42910000000000
Разом змін у капіталі 42950011 5281 8918 2250021 64400
Залишок на кінець року4300141 70252 47142 7937 99818 80400263 76800

Примітки: вiдсутнi

Керівник                                             Сек Руслан Петрович

Головний бухгалтер                            Редченко Валентина Юрiївна