Перейти до вмісту

Звіт емітента 1 кв. 2017 р.

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
В.о. голови правлiння   Скорик О.В.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.26.04.2017
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
04737111
4. Місцезнаходження
02092, м. Київ, вул. Алма-Атинська. 37
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 568-88-14 (044) 568-79-52
6. Електронна поштова адреса
ks@mppzt.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінців мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітентаX
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностіX
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаряX
5. Інформація про посадових осіб емітентаX
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітентX
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов’язання емітентаX
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуX
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
21. Примітки:
ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” участi у створеннi юридичних осiб не приймало. ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” акцiї не випускались, облiгацiї не купувались, похiднi та iншi цiннi папери не випускались. ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” не займається переробною, добувною промисловiстю, виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв не складалась. Емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань, за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта житлового будiвництва не проводилось. Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значиних правочинiв, про надання згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, не приймалося.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменуванняПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)Серiя А 01 № 400140
3. Дата проведення державної реєстрації16.06.1992
4. Територія (область)м. Київ
5. Статутний капітал (грн)141702090
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії0
8. Середня кількість працівників (осіб)2150
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД49.20 -, – -, – –
10. Органи управління підприємстваНе вимагається положенням.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валютіАТ “Ощадбанк”2) МФО банку3004653) поточний рахунок2600530110674) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валютіАТ “Райфайзен Банк Аваль”5) МФО банку3808056) поточний рахунок26004428277
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
12345
Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом54893306.07.2017Мiнiстерство iнфраструктури УкраїниНеобмежена
ОписМiнiстерство iнфраструктури України
Господарська дiяльнiсть, пов’язана iз створенням об’єктiв архiтектури07500827.07.2012Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України25.07.2017
ОписСтрок дiї лiцензiї до 2017 року.

V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаряДата призначення особи на посаду корпоративного секретаряПрізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаряКонтактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1234
20.01.201723.01.2017Чорний Вячеслав Валерiйович(044) 574-18-14 , ks@mppz.com.ua
ОписНепогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднє мiсце роботи юрисконсульт вiддiлу звернень i претензiй департаменту врегулювання збиткiв та асистансу в ПрАТ “УТСК”.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. ПосадаВ.о. голови правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиСкорик Олександр Вiталiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особиСК 271656 22.08.1996 К-Святошинським РВГУМВС України в Київськiй обл
4. Рік народження1972
5. ОсвітаХаркiвська державна академiя залiзничного транспорту, iнженер-електромеханiк; Українська державна академiя залiзничного транспорту, економiст.
6. Стаж роботи (років)7
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавДиректор Полтавської фiлiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”.
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 55-О вiд 18.04.2016 року покладено виконання обов’язкiв голови правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” на Скорика Олександра Вiталiйовича з 19 квiтня 2016 року на перiод до прийняття вiдповiдного рiшення Вищим органом Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. ПосадаЧлен правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКарпенко Сергiй Олексiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особиСН 780599 17.04.1998 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4. Рік народження1954
5. ОсвітаМелiтопольський iнститут механiзацiї сiльського господрства, iнженер-механiк.
6. Стаж роботи (років)20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЗаступник голови партiї “Народна Влада”, Директор МП “Агромашсервiс”
8. ОписНаказом Мiнiнфраструктури вiд 07.04.2015 року № 126 “Про внесення змiн до наказу Мiнiнфраструктури вiд 21.10.2014 року № 521″у зв’язку зi звiльненням деяких членiв Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товаритсва”, Статуту, Положення про Виконавчий отрган (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, введено до складу Правлiння заступника голови Правлiння Карпенка Сергiя Олексiйовича – радника голови Правлiння. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. ПосадаЧлен правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЗайончковський Iгор Вiталiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особиНК 165928 19.09.1996 Щорським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4. Рік народження1972
5. ОсвітаБiлоруський державний унiверситет транспорту; Iнститут перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї ХарДАЗТ, “Органiзацiя перевезень та управлiння на залiзничному транспортi”, магiстр.
6. Стаж роботи (років)16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЗаступник директора Київ-Московської фiлiї ВАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”.
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 “Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, вiдповiдно до ЗУ “Про акцiонернi товариства”, Статуту ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Зайончковського Iгора Вiталiйовича – директора Київ-Московської фiлiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, призначено членом Правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. ПосадаЧлен правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиДенис Володимир Мирославович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
4. Рік народження1962
5. Освітапетровський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту, iнженер шляхiв сполучення по управлiнню процесами перевозок на залiзничному транспортi; Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiалiст з економiки пiдприємства.
6. Стаж роботи (років)27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавГоловний iнженер, в.о. заступника голови правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Начальник управлiння закупiвельних процедур ДП “Укрзалiзничпостач”, заступник голови правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”.
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року №521 Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, вiдповiдно до ЗУ “Про акцiонернi товариства”, Статуту ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Положення про виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське” МППЗТ, Дениса В.М.-головного iнженера ПрАТ ” “Київ-Днiпровське” МППЗТ, призначено членом Правлiння “Київ-Днiпровське” МППЗТ. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. ПосадаЧлен правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиIванов Сергiй Михайлович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особиСТ 029697 22.04.2008 Обухiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi
4. Рік народження1986
5. ОсвітаУкраїнська державна академiя залiзничного транспорту, “Органiзацiя перевезень та управлiння на залiзничному транспортi” (залiзничний транспорт), iнженер з транспорту (залiзничний транспорт).
6. Стаж роботи (років)9
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЗаступник директора з питань експлуатацiї Трипiльської фiлiї ВАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”.
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 “Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, вiдповiдно до ЗУ “Про акцiонернi товариства”, Статуту ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Iванова Сергiя Миколайовича – директора Трипiльської фiлiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, призначено членом Правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. ПосадаЧлен правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЖук Тетяна Миколаївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особиСН 730877 22.02.1998 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4. Рік народження1962
5. ОсвітаХаркiвський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту, “Бухгалтерський облiк i аналiз господарської дiяльностi”, економiст.
6. Стаж роботи (років)16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЗаступник начальника управлiння бухгалтерського облiку та фiнансового регулювання ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, в.о. головного бухгалтера ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”.
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 “Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, вiдповiдно до ЗУ “Про акцiонернi товариства”, Статуту ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Жук Тетяну Миколаївну – головного бухгалтера ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, призначено членом Правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. ПосадаЧлен правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиНазаренко Тетяна Миколаївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особиНК 781422 20.04.2000 Бахмацьким РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4. Рік народження1983
5. ОсвітаУкраїнська державна академiя залiзничного транспорту, “Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi”, менеджер-економiст.
6. Стаж роботи (років)12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавНачальник планово-економiчного вiддiлу, провiдний економiст ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”.
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 “Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, вiдповiдно до ЗУ “Про акцiонернi товариства”, Статуту ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Назаренко Тетяну Миколаївну – начальника управлiння планування фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, призначено членом Правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. ПосадаЧлен правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЛокун Свiтлана Георгiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особиВМ 524508 14.04.1998 Коростенським МР ВУ МВС України в Житомирськiй областi
4. Рік народження1962
5. ОсвітаХаркiвський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту iм. С.М. Кiрова, “Вагонобудування i вагонне господарство”, iнженер шляхiв сполучення-механiк.
6. Стаж роботи (років)8
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавНачальник вiддiлу власностi та структурного перетворення ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, провiдний iнженер вiддiлу власностi та структурного перетворення ВАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”.
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 “Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, вiдповiдно до ЗУ “Про акцiонернi товариства”, Статуту ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Локун Свiтлану Георгiївну – начальника вiддiлу власностi ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, призначено членом Правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. ПосадаЧлен правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиВойтенко Iгор Васильович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
4. Рік народження1987
5. ОсвітаКиївський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ “Правознавство” юрист; Державний вищий навчальний заклад “Київський нацiональний економiчний унiвеститет iм. В.Гетьмана” “Фiнанси”, магiстр з фiнансiв
6. Стаж роботи (років)1
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавГоловний спецiалiст вiддiлу мiжнародно-правової роботи, головний спецiалiст вiддiлу загально-правової роботи Департаменту правового забезпечення Мiнiнфраструктури України, Помiчник-консультант народного депутата України Болюри А.В., служба в органах внутрiшнiх справ ГУ МВС України.
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 “Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, вiдповiдно до ЗУ “Про акцiонернi товариства”, Статуту ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Войтенка I.В.- начальника управлiння правового забезпечення ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, призначено членом Правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. ПосадаЧлен правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиДзуєнко Володимир Олександрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особиСО 938662 25.06.2002 ТУМ Солом’янського РУ ГУМВС України в мiстi Києвi
4. Рік народження1960
5. ОсвітаХаркiвський юридичний iнститут iм. Ф.Є.Дзержинського, юрист.
6. Стаж роботи (років)16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЗаступник начальника вiддiлу з питань взаємодiї з правоохоронними органами вiддiлу по профiлактицi правопорушень i злочинiв на залiзничному транспортi, заступник начальника вiддiлу кадрiв, заступник начальника управлiння кадрiв-начальник вiддiлу з органiзацiї роботи з персоналом, начальник управлiння кадрiв Головного управлiння кадрової та соцiальної полiтики “Укрзалiзницi”.
8. ОписНаказом Мiнiнфраструктури вiд 07.04.2015 року № 126 “Про внесення змiн до наказу Мiнiнфраструктури вiд 21.10.2014 року № 521″у зв’язку зi звiльненням деяких членiв Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товаритсва”, Статуту, Положення про Виконавчий отрган (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, введено до складу Правлiння члена Правлiння Дзуєнка Володимира Олександровича – начальника управлiння по роботi з персоналом.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. ПосадаЧлен правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПустовгар Валентин Олександрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особиСО 7933314 23.02.2001 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києв
4. Рік народження1975
5. ОсвітаКиївський унiверситет економiки i технологiй транспорту, “Органiзацiя перевезень i управлiння на транспортi (залiзничний транспорт), iнженер з експлутацiї залiзниць.
6. Стаж роботи (років)6
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавГоловний iнженер Київ-Петрiвської фiлiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”.
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 “Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, вiдповiдно до ЗУ “Про акцiонернi товариства”, Статуту ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Пустовгара Валентина Олександровича – директора Київ-Петрiвської фiлiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, призначено членом правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. ПосадаЧлен правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиIгнатенко Олена Юрiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
4. Рік народження1977
5. ОсвітаУкраїнський державний унiверситет харчоих технологiй “Облiк та аудит”, Українська державна академiя залiзничного транспорту, магiстр економiст.
6. Стаж роботи (років)17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавВ.о. заступника голови правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер ДП “Українська залiзнична швидкiсна компанiя”, головний бухгалтер ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”.
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 21.10.2014 року № 521 “Про затвердження складу Виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, вiдповiдно до ЗУ “Про акцiонернi товариства”, Статуту ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Положення про Виконавчий орган (Правлiння) ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, Iгнатенко О.Ю. – заступника голови правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, призначено членом Правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. ПосадаГолова наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЖукова Галина Валерiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особиВМ 923272 15.09.2000 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi
4. Рік народження1984
5. ОсвітаКиївський нацiональний економiчниавлiння залiзничним транспортом
6. Стаж роботи (років)5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавМТЗУ, головний спецiалiст вiддiлу розвитку iнфраструктури Департаменту залiзничного транспорту.
8. ОписВiдповiдно до листа Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 05.11.2012 року протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та ФДМУ №202 вiд 18.10.2012 року затверджено змiни до персонального складу Спостережної ради ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” Безстроково введено до складу голову Спостережної ради Товариства – Жукову Галину Валерiївну. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. ПосадаЧлен наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКалiнiченко Вiкторiя Юрiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особиСМ 90789 07.02.2007 Бiлоцеркiвським МВМ №1 ГУ МВС України в Київськiй областi
4. Рік народження1990
5. ОсвітаНацiональна академiя внутрiшнiх справ України, “Правознавство”
6. Стаж роботи (років)3
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавПровiдний юристконсульт вiддiлу договiрної роботи ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, корпоративний секретар ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”.
8. ОписПротоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн введено до складу Наглядової ради ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” Калiнiченко В.Ю. – корпоративного секретаря ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. ПосадаЧлен наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиСачiвко Андрiй Iванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
4. Рік народження1964
5. ОсвітаКиївський нацiональний економiчний унiверситет, фiнанси та кредит.
6. Стаж роботи (років)30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавДиректор Департаменту стратегiї корпоративного управлiння Фонду державного майна України, начальник управлiння Фонду державного майна України, начальник управлiння корпоративними правами держави Фонду державного майна України, начальник управлiння фiнансового, майнового контролю та облiку корпоративних прав держави Департаменту корпоротивного управлiння Фонду державного майна України, заступник директораДепартаменту договiрного менеджменту, мiждержавних майнових та корпоративних вiдносин Фонду майна України.
8. ОписПротоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн введено до складу Наглядової ради ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” Сачiвка А.I. – заступника директора Департаменту Фонду державного майна України. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. ПосадаЧлен наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиТимченко Богдан Вiкторович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
4. Рік народження1974
5. ОсвітаХаркiвська державна академiя залiзничного транспорту, Вагони.
6. Стаж роботи (років)26
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЗаступник начальника управлiння – начальник вiддiлу з пiдготовки обєктiв спортивної та дорожньо-транспортної iнфраструктури управлiння з органiзацiї пiдготовки iнфраструктурних обєктiв турнiру Головного управлiння з питань пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї).
8. ОписПротоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн ведено до складу Наглядової ради ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” Тимченка Б.В. – заступника директора Департаменту транспортної iнфраструктури виконавчого органу Київської мiської ради – начальника управлiння розвитку транспортної iнфраструктури. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. ПосадаЧлен наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКацiон Юрiй Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особиСО 122901 27.04.1999 Радянським РУГУ МВС України в м. Києвi
4. Рік народження1978
5. ОсвітаКиївський нацiональний економiчний унiверситет, фiнанси та кредит.
6. Стаж роботи (років)13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЗаступник директора департаменту корпоративного бiзнесу АТ “Ощадбанк”.
8. ОписПротоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн введено до складу Наглядової ради ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” Кацiона Ю.М. – заступника директора департаменту корпоративного бузнесу АТ “Ощадбанк”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. ПосадаГолова ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиСавiнних Сергiй Анатолiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
4. Рік народження1972
5. ОсвітаХаркiвська державна академiя залiзничного транспорту, iнженер-механiк; Львiвська комерцiйна академiя, економiст.
6. Стаж роботи (років)16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавМiнiстерство iнфраструктури України. Департамент залiзничного транспорту Заступник директора –начальник вiддiлу. Державна адмiнiстрацiя залiзничного транспорту «Укрзалiзниця», заступник начальника управлiння економiчного прогнозування Головного фiнансово-економiчного управлiння.
8. ОписНаказаом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 25.05.2016 № 188 (вхiдний № 605 вiд 27.05.2016) внесено змiни до персонального складу Ревiзiйної комiсi ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Введено до складу Ревезiйної комiсiї заступника директора Департаменту державної полiтики в галузi залiзничного транспорту – начальника вiддiлу розвитку залiзничних перевезень, логiстики та взаємодiї з учасниками ринку Мiнiнфраструктури Савiних Сергiя Анатолiйовича строком на 5 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. ПосадаЧлен ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКравчук Марина Володимирiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
4. Рік народження1978
5. ОсвітаКиївський будiвельну технiкум, (бухгалтер), Київський нацiональний унiверситет будiвництва та архiтектури, (iнженер-технолог-будiвельник), Iнститут перепiдготовки кадрiв промисловостi (спецалiст з бухгалтерського облiку).
6. Стаж роботи (років)21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавПiвнiчний офiс Держаудитслужби, головний державний фiнансовий iнспектор.
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 25.05.2016 року № 188 (вхiдний №605 вiд 27.05.2016) внесено змiни до персонального складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Веденно до складу Ревiзiйної комiсiї головного державного фiнансового iнспектора вiддiлу iнспектування у сферi послуг Державної фiнансової iнспекцiї України в м.Києвi Кравчук Марину Володимирiвну строком на 5 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. ПосадаЧлен ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиХрус Володимир Iванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
4. Рік народження1983
5. ОсвітаКиївський нацiональний економiчний унiверситет, Облiк i аудит.
6. Стаж роботи (років)11
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавГУ ДФС у м.Києвi, ГДРI.
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 31.10.2016 року № 373 “Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”, Хруса В.I. – головного державного ревiзора-iнспектора вiддiлу перевiрок у сферi легкої та харчової промисловостi управлiння аудиту у сферi матерiального виробництва ГУ ДВС у м.Києвi, призначено членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. ПосадаЧлен ревiзвйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиСерьогiна Iрина Степанiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
4. Рік народження1972
5. ОсвітаЛьвiвський Нацiональний унiверситет iм. I. Франка, економiчний факультет.
6. Стаж роботи (років)27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавКиївський рейкозварювальний поїзд ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця», в.о. головного бухгалтера
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 31.10.2016 року № 373 “Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”, Серьогiну I.С. – головного спецiалiста вiддiлу економiчного аналiзу та оплати працi Управлiння економiчного розвитку та фiнансiв Мiнiстерства iнфраструктури України, призначено членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. ПосадаЧлен ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиБiгунець Дмитро Васильович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
4. Рік народження1992
5. ОсвітаНацiональний юридичний унiверситет iменi Ярослава Мудрого, «Правознавство».
6. Стаж роботи (років)2
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавУправлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Рiвненськiй областi, слiдчий.
8. ОписНаказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 31.10.2016 року № 373 “Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”, Бiгунця Д.В – Головного спецiалiста Управлiння з питань запобiгання корупцiї, внутрiшнiх розсiдувань та державного фiнансового монiторiнгу, призначено членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. ПосадаВ.о. головного бухгалтера
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиВиговська Марина Олегiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особиЕМ 492645 28.12.1999 Жовтневий РВ УМВС України в Луганськiй областi
4. Рік народження1969
5. ОсвітаВорошилоградський машинобудiвний iнститут, iнженер-системотехнiк; Харкiвськийфiнансово економiчний коледж, бухгалтер фiнансисит; Луганський аграрний унiверситет, економiст з облiку та аудиту.
6. Стаж роботи (років)0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавНачальник управлiння податкового контролю юридичних осiб, начальник управлiння податкового аудиту, начальник вiддiлу аудиту податкiв i зборiв з юридичних осiб контролю за обiгом та оподаткування пiдакцизних товарiв Ленiнської мiжрайонної державної податкової iнспекцiї у м. Луганську. Провiдний економiст вiддiлу контролю та аудиту ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”.
8. ОписНаказом в.о. голови правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” №26/ос вiд 13.02.2017 року призначено в.о. головного бухгалтера Виговську Марину Олегiвну. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
1. ПосадаВищий орган Товариства
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиМiнiстерство iнфраструктури України
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи– 37472062 –
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавНе заповнюється для юридичних осiб.
8. ОписМiсцезнаходження: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 14. Код ЄДРПОУ 37472062.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. НайменуванняНацiональний депозитарiй України
2. Організаційно-правова формаПублічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ30370711
4. Місцезнаходження04701, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАВ №189650
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа21.09.2006
7. Міжміський код та телефон/факс(044) 279-10-74 (044) 279-12-49
8. Вид діяльностіДепозитарна дiяльнiсть
9. ОписДепозитарiєм Товариства є Публiчне акцiонерне товаритсво “Нацiональний депозитарiй України”, код ЄДРПОУ: 30370711.
Лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв: лiцензiя видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, серiя та номер лiцензiї – АВ №18950, дата видачi-19.09.2006. Дата початку термiну дiї лiцензiї-19.09.2006, дата закiнчення термiну дiї лiцензiї-19.09.2016. Власникiв iменних цiнних паперiв немає. Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв вiдсутнiй.
Лiцензiя на подання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї. Видана адмiнiстрацiєю державної служби спецiального зв’язку та захисту України. Серiя та номер – АЕ 271447. Дата видачi лiцензiї 05.03.2015 року.
Лiцензiя про надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї, оцiнювання захищеної iнформацiї. Видана адмiнiстрацiєю державної служби спецiального зв`язку та захисту України. Серiя та номер – АЕ 271467. Дата видачi переоформленої лiцензiї 03.03.2015 року.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов’язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банкуX0XX
Зобов’язання за цінними паперамиX0XX
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):X0XX
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):X0XX
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):X0XX
за векселями (всього)X0XX
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):X0XX
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):X0XX
Податкові зобов’язанняX19544XX
Фінансова допомога на зворотній основіX0XX
Інші зобов’язанняX65616XX
Усього зобов’язаньX85160XX
Опис:Iншi зобов’язання: – за товари, роботи, послуги – 13979; – за розрахунками зi страхування – 3462; – за розрахунками з оплати працi – 5596; – за одержаними авансами – 16960; – за поточними забезпеченнями – 18685; – за iншими поточними зобов’язаннями – 6934.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2017 | 04 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111
Територіяза КОАТУУ8036600000
Організаційно-правова форма господарюванняза КОПФГ230
Вид економічної діяльностіза КВЕД49.20
Середня кількість працівників2150
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса02092 м. Київ, вул. Алма-Атинська. 37
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2017 р.

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:100055975480
первісна вартість10011033510335
накопичена амортизація100247384855
Незавершені капітальні інвестиції100585049384
Основні засоби:1010218276215175
первісна вартість1011952984953306
знос1012734708738131
Інвестиційна нерухомість:1015428391
первісна вартість10161101904
знос1017673513
Довгострокові біологічні активи:102000
первісна вартість102100
накопичена амортизація102200
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0
інші фінансові інвестиції103500
Довгострокова дебіторська заборгованість1040141134
Відстрочені податкові активи104500
Гудвіл105000
Відстрочені аквізиційні витрати106000
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах106500
Інші необоротні активи109000
Усього за розділом I1095232946230564
II. Оборотні активи
Запаси11005048252701
Виробничі запаси1101504825271
Незавершене виробництво11022121
Готова продукція110300
Товари110400
Поточні біологічні активи111000
Депозити перестрахування111500
Векселі одержані112000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги1125417569
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

16870

16537
з бюджетом113551953984
у тому числі з податку на прибуток113651293929
з нарахованих доходів114000
із внутрішніх розрахунків114500
Інша поточна дебіторська заборгованість115520573141
Поточні фінансові інвестиції116000
Гроші та їх еквіваленти11653235522
Готівка116600
Рахунки в банках11673235522
Витрати майбутніх періодів117051963048
Частка перестраховика у страхових резервах118000
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат118200
резервах незароблених премій118300
інших страхових резервах118400
Інші оборотні активи119040073246
Усього за розділом II11958454788748
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття120000
Баланс1300317493319312
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал1400141702141702
Внески до незареєстрованого статутного капіталу140100
Капітал у дооцінках14055247152471
Додатковий капітал14101782921749
Емісійний дохід141100
Накопичені курсові різниці141200
Резервний капітал141537224981
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420580119134
Неоплачений капітал1425( 0 )( 0 )( )
Вилучений капітал1430( 0 )( 0 )( )
Інші резерви143500
Усього за розділом I1495221525240037
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання150012701270
Пенсійні зобов’язання150500
Довгострокові кредити банків151000
Інші довгострокові зобов’язання151500
Довгострокові забезпечення152000
Довгострокові забезпечення витрат персоналу152100
Цільове фінансування1525038
Благодійна допомога152600
Страхові резерви, у тому числі:153000
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)153100
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)153200
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)153300
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)153400
Інвестиційні контракти;153500
Призовий фонд154000
Резерв на виплату джек-поту154500
Усього за розділом II159512701308
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків160000
Векселі видані160500
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
161000
за товари, роботи, послуги1615180867856
за розрахунками з бюджетом162047114571
за у тому числі з податку на прибуток162100
за розрахунками зі страхування162524111222
за розрахунками з оплати праці163058396028
за одержаними авансами16351680118861
за розрахунками з учасниками164000
із внутрішніх розрахунків164500
за страховою діяльністю165000
Поточні забезпечення16601574512047
Доходи майбутніх періодів166500
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків167000
Інші поточні зобов’язання169032022658
Усього за розділом IІІ16956679553243
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття170000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду180000
Баланс1900289590294588
Примітки
КерівникСкорик Олександр Вiталiйович
Головний бухгалтерВиговська Марина Олегiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2017 | 04 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)20009889380948
Чисті зароблені страхові премії201000
Премії підписані, валова сума201100
Премії, передані у перестрахування201200
Зміна резерву незароблених премій, валова сума201300
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій201400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( 84966 )( 63930 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами2070( 0 )( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

13927

17018
 збиток2095( 0 )( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань210500
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів211000
Зміна інших страхових резервів, валова сума211100
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах211200
Інші операційні доходи212013841222
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю212100
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції212200
Адміністративні витрати2130( 7216 )( 4121 )
Витрати на збут2150( 0 )( 0 )
Інші операційні витрати2180( 2132 )( 2353 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю2181( 0 )( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції2182( 0 )( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

5963

11766
 збиток2195( 0 )( 0 )
Дохід від участі в капіталі220000
Інші фінансові доходи222000
Інші доходи224035
Дохід від благодійної допомоги224100
Фінансові витрати2250( 0 )( 0 )
Втрати від участі в капіталі2255( 0 )( 0 )
Інші витрати2270( 0 )( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті227500
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

5966

11771
 збиток2295( 0 )( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток230011672165
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування230500
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

4799

9606
 збиток2355( 0 )( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів240000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів240500
Накопичені курсові різниці241000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств241500
Інший сукупний дохід244500
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом245500
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)246547999606
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати25003266522789
Витрати на оплату праці25053736729197
Відрахування на соціальні заходи251081396334
Амортизація251533233247
Інші операційні витрати2520127048555
Разом25509419870122
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій2600141702090141702090
Скоригована середньорічна кількість простих акцій2605141702090141702090
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26100.033870.06779
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26150.033870.06779
Дивіденди на одну просту акцію26500.000.00
Примітки
КерівникСкорик Олександр Вiталiйович
Головний бухгалтерВиговська Марина Олегiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2017 | 04 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2017 р.

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
Повернення податків і зборів3005
у тому числі податку на додану вартість3006
Цільового фінансування3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій3011
Надходження авансів від покупців і замовників3015
Надходження від повернення авансів3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)3035
Надходження від операційної оренди3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород3045
Надходження від страхових премій3050
Надходження фінансових установ від повернення позик3055
Інші надходження3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( )

( )
Праці3105( )( )
Відрахувань на соціальні заходи3110( )( )
Зобов’язань з податків і зборів3115( )( )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток3116( )( )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість3117( )( )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів3118( )( )
Витрачання на оплату авансів3135( )( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>3140( )( )
Витрачання на оплату цільових внесків3145( )( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами3150( )( )
Витрачання фінансових установ на надання позик3155( )( )
Інші витрачання3190( )( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів3220
Надходження від деривативів3225
Надходження від погашення позик3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3235
Інші надходження3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255( )( )
необоротних активів3260( )( )
Виплати за деривативами3270( )( )
Витрачання на надання позик3275( )( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280( )( )
Інші платежі3290( )( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві3310
Інші надходження3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345( )( )
Погашення позик3350
Сплату дивідендів3355( )( )
Витрачання на сплату відсотків3360( )( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365( )( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370( )( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375( )( )
Інші платежі3390( )( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400
Залишок коштів на початок року3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410
Залишок коштів на кінець року3415
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2017 | 04 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2017 р.

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505XX
збільшення (зменшення) забезпечень3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів3526
Фінансові витрати3540XX
Зменшення (збільшення) оборотних активів3550
Збільшення (зменшення) запасів3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань3560
Грошові кошти від операційної діяльності3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань3567
Сплачений податок на прибуток3580XX
Сплачені відсотки3585XX
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200XX
необоротних активів3205XX
Надходження від отриманих:
відсотків
3215XX
дивідендів3220XX
Надходження від деривативів3225XX
Надходження від погашення позик3230XX
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3235XX
Інші надходження3250XX
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255XX( )
необоротних активів3260XX
Виплати за деривативами3270XX
Витрачання на надання позик3275XX
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280XX
Інші платежі3290XX
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300XX
Отримання позик3305XX
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві3310XX
Інші надходження3340XX
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345XX
Погашення позик3350XX
Сплату дивідендів3355XX
Витрачання на сплату відсотків3360XX
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365XX
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370XX
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375XX
Інші платежі3390XX
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400
Залишок коштів на початок року3405XX
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410
Залишок коштів на кінець року3415
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2017 | 04 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”за ЄДРПОУ04737111
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2017 р.

СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року4000
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок4010
Інші зміни4090
Скоригований залишок на початок року4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100
Інший сукупний дохід за звітний період4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів4112
Накопичені курсові різниці4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств4114
Інший сукупний дохід4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу4205
Відрахування до резервного капіталу4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток)4265
Анулювання викуплених акцій (часток)4270
Вилучення частки в капіталі4275
Зменшення номінальної вартості акцій4280
Інші зміни в капіталі4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві4291
Разом змін у капіталі4295
Залишок на кінець року4300
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер